OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Protokół Nr IV/4/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 31 stycznia

Numer dokumentu: IV/4/07
Rok: 2007

PROTOKÓŁ NR IV/4/2006
RADY GMINY PAKOSŁAW
Z DNIA 31 STYCZNIA 2007

Otwarcie obrad.

Po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Pakosław Mirosława Biechowiaka formuły „Otwieram IV Sesję Rady Gminy Pakosław” rozpoczęto obrady o godz.13,00, miejsce obrad – sala narad Urzędu Gminy.
Po powitaniu radnych i gości stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Ponadto w Sesji udział wzięli:
1.Kazimierz Chudy – Wójt Gminy
2.Maria Kalicińska – Sekretarz Gminy
3.Teresa Miernik – skarbnik Gminy
4..Sołtys wsi: Golejewko,Golejewko,Dębionka,Pomocno,Sowy,Sworowo,Zaorle,Ostrobudki, Pakosław, Góreczki Wielkie.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Wraz z zaproszeniem otrzymali państwo radni projekt porządku obrad.
Do projektu porządku obrad dodano projekt uchwały w sprawie:
uznania „ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosław” za częściowo nieaktualne,
oraz proponuję wycofanie z porządku obrad projekt uchwały w sprawie :
poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości stanowiących dochody własne gminy, określenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectwa., gdyż komisja rolnictwa, finansów i rewizyjna proponuje wywołanie uchwały po wyborach sołtysów i rad sołeckich..


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Gminy
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobem jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania,
b) uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok
c)przyjęcia programu działania Rady Gminy Pakosław na lata 2006-2010
d)przyjęcia sprawozdania z wykonania planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy za 2006 rok,
e)zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy
f) uznania „ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosław” za częściowo nieaktualne,
g)przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosław” zatwierdzonego uchwałą nr XIV/89/2000 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 czerwca 2000 roku.
5.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
6.Odpowiedzi na interpelacje
7.Wolne głosy i wnioski.
8.Zakończenie


Ad.2
Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy przekazał, że protokół z obrad III Sesji Rady Gminy został sporządzony , z treścią się zapoznał i do wglądu jest w Biurze Rady.
Protokół z obrad III Sesji Rady Gminy poddano pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” przyjęła protokół z obrad III Sesji Rady Gminy Pakosław.

Przewodniczący rady wyznaczył radnego Romana Kozicę do obliczania i podawania wyników głosowania do protokołu.

Ad.3

Interpelacja i zapytania.

- radny Albin Pokładek z Chojna zgłosił interpelację dot. :

- na drodze powiatowej w miejscowości Golejewko na łuku w kierunku Chojna oraz w miejscowości Chojno na łuku w kierunku Miejskiej Górki występują znaczne zagłębienia na jezdni które stwarzają niebezpieczeństwo dla poruszających się pojazdów,

- radny Jan Ostrowski z Pakosławia zgłosił interpelację dot.

na drodze powiatowej Pakosław , ul. Kolejowa – Rawicz obsuwa się pobocze jezdni i jest rów niedrożny ,

Ad.4

Podjęcie uchwał w sprawie:

a)ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobem jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania,

Skarbnik Gminy p. Teresa Miernik przekazała, że uchwała w sprawie ustalania trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania , kontroli wykonywania zleconego zadania została uchwalona przez Radę Gminy 25.06.2004 roku. Zmianie uległy przepisy o finansach publicznych i w związku z tym należało urealnić w/w uchwałę.
Projekt uchwały szczegółowo był przedstawiony podczas obrad komisji. Komisje stałe rady nie wniosły uwag.Zastępca Przewodniczącego Rady radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Roman Kozica podał wynik głosowania - 15 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 15 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr IV/22/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie: ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobem jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

b) uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok

Skarbnik Gminy p. Teresa Miernik przekazała, że zgodnie ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawił Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej na 2007 rok w terminie do dnia 15 listopada 2006 roku, po czym omówiła projekt budżetu ze szczególnym uwzględnieniem dochodów z poszczególnych źródeł, rodzajów wydatków według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej, wydatków na finansowanie obowiązujących zadań własnych, wydatków na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz wydatków realizowanych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji do podmiotów realizujących zadania gminy, wydatków majątkowych: w tym: wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne oraz wydatków majątkowych realizowanych w ramach WPI.
Następnie Skarbnik Gminy przedłożyła w pełnym brzmieniu Uchwałę Nr So09/5/B/2006/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Pakosław na 2007 rok .
Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wyraził o przedłożonym przez Wójta projekcie budżetu gminy Pakosław na 2007 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego oraz prognozą kształtowania się kwoty długu - opinię pozytywną.
Uchwała Nr So09/5/B/2006/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Pakosław na 2007 rok stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Biechowiak przedłożył Wysokiej Radzie wspólną opinię komisji stałych rady o projekcie uchwały budżetu, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Następnie Wójt Gminy wyraził swoje stanowisko w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wspólnej opinii komisji rady i tak:
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię ze wskazaniem uchybień, które mają swoje odzwierciedlenie w dostarczonym materiale i omawiane były podczas posiedzeń komisji.. Komisje stałe Rady Gminy nie wniosły zmian do projektu budżetu na 2007 rok i opinia jest również pozytywna. W związku z przedstawionymi pozytywnymi opiniami i przedstawionym projektem budżetu również autopoprawkami wniósł o przyjęcie autopoprawek do projektu budżetu i uchwalenie budżetu gminy Pakosław na 2007 rok

Skarbnik Gminy przedłożyła autopoprawki do projektu budżetu. Autopoprawki zostały przedstawione na posiedzeniach komisji stałych Rady . Wójt Gminy wprowadził autopoprawki które w sposób kwotowy zmieniły projekt budżetu i w autopoprawce proponuje zwiększenie dochodów o środki które gmina ma otrzymać z funduszy europejskich między innymi na zadania realizowane z ZPORR-u (budowa kanalizacji sanitarnej , odnowa wsi Chojno i Pakosław, ponadto Wojewoda określił w roku 2006 wydatki nie wygasające wynikające na realizację budowy kanalizacji sanitarnej, które nie wpłynęły do budżetu w roku 2006 i zgodnie z zawiadomieniem Wojewody należy je przyjąć w roku bieżącym Zgodnie z postanowieniami zawartymi w autopoprawce należało dokonać zmian w załącznikach do projektu budżetu. Szczegółowo przedstawiła dokonane zmiany działami i paragrafami.
Wójt Gminy poinformował, że samorząd pakosławski jest członkiem lokalnej Grupy Działania powołanej w ramach fundacji „Gościnna Wielkopolska”. Fundacja otrzyma dofinansowanie z funduszu unijnych (750 tyś zł) na realizację 45 projektów związanych z rozwojem turystyki na terenie gmin członkowskich, a jest ich 9.By jednak na koncie samorządu znalazły się pieniądze najpierw musi on udzielić poręczenia na kredyt stąd zapis w naszym budżecie kwoty 20 tyś zł na poręczenie. Obowiązuje taka sama zasada, jak na wszystkie fundusze unijne – najpierw trzeba pieniądze wydać, by móc wystąpić o refundację.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak zaprosił do dyskusji .
Nie zabrano głosu.
Przedłożone autopoprawki poddano pod głosowanie.
Radny Roman Kozica podał wynik głosowania - 15 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 15 głosów „za”, przyjęła autopoprawki do projektu uchwały.
Zastępca Przewodniczącego Rady radny Kmieć Henryk przedłożył projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Roman Kozica podał wynik głosowania - 15 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 15 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr IV/23/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie:
uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu


c)przyjęcia programu działania Rady Gminy Pakosław na lata 2006-2010
Wójt Gminy Kazimierz Chudy przedłożył


Wójt Gminy Kazimierz Chudy proponuje, by Rada V kadencji przyjęła sobie kierunki działania do realizacji. W poprzednich kadencjach Rada Gminy uchwaliła bardzo istotne programy dla dalszego rozwoju gminy i podnoszenia jakości życia mieszkańców.
Przypomniał Wysokie Radzie priorytety jakie zakładały sobie kolejne kadencje oraz proponowane priorytety obecnej kadencji.- zakłada się ,że podstawowym celem działania Rady Gminy w V kadencji samorządu było odrabianie opóźnień w budowie obiektów sportowych stąd każdego roku będziemy chcieli oddać do użytku jeden obiekt sportowy.

Zastępca Przewodniczącego Rady radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Roman Kozica podał wynik głosowania - 15 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 15 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr IV/24/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie:
przyjęcia programu działania Rady Gminy Pakosław na lata 2006-2010 stanowi załącznik nr 4 do protokołu

Przewodniczący Rady Mirosław Piechowiak ogłosił 10 min przerwę .
Po przerwie na sali obrad jest 15 radnych – 100%
d)przyjęcia sprawozdania z wykonania planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy za 2006 rok,

Przewodniczący Rady Mirosław Piechowiak przekazał, że sprawozdania z wykonania planów pracy komisji stałych rady były przedstawianie podczas obrad komisji.
Zostały przyjęte bez uwag.
Zastępca Przewodniczącego Rady radny Kmieć Kmieć przedłożył projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Roman Kozica podał wynik głosowania - 15 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 15 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr IV/25/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie: ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobem jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.e)zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy.
Poszczególne komisje rady wypracowały tematy którymi zajmą się w roku bieżącym i tak:
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Józef Tomczak przedłożył plan pracy Komisji który jest następujący:
1.Informacja dot. działalności Gminnego Związku Spółek Wodnych.
2.Infomacja o realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pakosław i Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy w zakresie obejmującym zadania :
a)zaopatrzenia w wodę
b)gospodarki ściekowej,
c) gospodarki odpadami,
3.Informacja dot. działalności związków rolników .
4.Informacja dot. działalności Izb Rolniczych.
5.Informacja dot.działalności Ajaxsu.
6.Opiniowanie projektów uchwał.
7.Analiza spraw bieżących.
8.Sprawozdanie z działalności pracy komisji za rok bieżący.
9.Ustalenie planu pracy komisji na 2007 rok
Przewodniczący Komisji Kultury,Oświaty,Zdrowia,Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego Wiesław Krzyżosiak przedłożył plan pracy komisji który jest następujący:
1.Informcja Kierownika NZOZ o świadczeniach opieki zdrowotnej w tut. ośrodku zdrowia.
2.Przyjęcie informacji o realizacji kalendarza imprez oraz udział członków komisji w organizowanych imprezach.
3.Informacjia kierownika GOPS o realizacji ustawy o pomocy społecznej.
4.Informacja dot. realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomani oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
5.Informacja Wójta Gminy o pracach Fundacji „Gościnna Wielkopolska „
6.Informacja dot. realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
7.Informacja dot. działalności Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005.
8.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego .
9.Opiniowanie projektów uchwał.
10.Analiza spraw bieżących.
11.Sprawozdanie z działalności pracy komisji za rok bieżący.
12.Ustalenie planu pracy komisji na 2008 rok

Przewodniczący Komisja Gospodarki Mienia Gminnego, Finansów i Ładu Przestrzennego Józef Chudy przedłożył plan pracy komisji który jest następujący:
l.Opracowanie budżetu gminy.
2.Realizacja budżetu gminy.
3. Realizacja wszelkich podatków.
4.Opiniowanie materiałów sesyjnych.
5.Sprawozdanie z działalności komisji w roku bieżącym.
6.Wspólne posiedzenia z Komisją Rewizyjną
7.Plan pracy na rok 2006.
8. Wolne głosy i wnioski.
..
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na Antoni Sędłak przedłożył plan pracy komisji który jest następujący:.
1. Kontrola realizacji podatków od osób fizycznych i prawnych:
- podatek od nieruchomości,
-podatek rolny i leśny,
-podatek od środków transportowych
2.Kontrola sposobów egzekwowania zaległości podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3.Kontrola egzekwowania zaległości podatkowych oraz ich zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.Przygotowanie materiałów , wniosków na sesje aboslutoryjną.
5.Kontrola wykonania budżetu.
6. Kontrola wydatków na inwestycje i remonty.
7.Kontrola sposobu przeprowadzania zamówień publicznych.
8. Kontrola udzielania pomocy rodzinom lub osobom samotnym przez OPS.
9.Przeprowadzenie kontroli biblioteki.
10.Przeprowadzenie kontroli wybranych sołectw.
11..Wspólne posiedzenia z Komisją Gospodarki Mienia Gminnego, Finansów
Ładu Przestrzennego.
12.Opiniowanie materiałów sesyjnych. •
13.Sprawozdanie z działalności komisji za 2007 rok,.
14. Przygotowanie projektu planu pracy na 2008 rok.
15.Wolne głosy i wnioski.

Zastępca Przewodniczącego Rady radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Roman Kozica podał wynik głosowania - 15 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 15 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr IV/26/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie:
zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


f) uznania „ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosław” za częściowo nieaktualne,

Sekretarz Gminy Maria Kalicińska przekazała, że proponuje się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte uchwałą z dnia 26.06.2000 roku uznać za nieaktualny w części Gminy Pakosław dotyczące miejscowości: Chojno, Osiek, Pakosław, Pomocno i Sowy., gdyż się zdektualizowała.
W związku z tym proponuje się podjęcie uchwały uznania „ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosław” za częściowo nieaktualne,

Zastępca Przewodniczącego Rady radny Henryk Kmieć przedłożył projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Roman Kozica podał wynik głosowania - 15 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 15 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr IV/27/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie:
uznania „ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosław” za częściowo nieaktualne stanowi załącznik nr 7 do protokołu.,


g)przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosław” zatwierdzonego uchwałą nr XIV/89/2000 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 czerwca 2000 roku.

Sekretarz Gminy Maria Kalicińska przekazała, że następstwem uchwalonej uchwały jest przystąpienie do zmiany „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosław” Celem zmiany jest aktualizacja stosowna do treści analizy o planowaniu i zagospodarowywaniu przestrzennym.
Zastępca Przewodniczącego Rady radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Roman Kozica podał wynik głosowania - 15 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 15 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr IV/28/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosław” zatwierdzonego uchwałą nr XIV/89/2000 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 czerwca 2000 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.5
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

Wójt Gminy Kazimierz Chudy złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od 28 grudnia 2006 roku do 31 stycznia 2007 roku
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


Ad.6
Odpowiedzi na interpelacje.

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje udzielił Wójt Gminy i tak:

- interpelacje dot dróg powiatowych zgodnie z kompetencjami zostaną przekazane do Zarządu Dróg w Rawiczu.Ad.7

Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Biechowiak przekazał :
1.odpowiedź Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu w sprawie drogi powiatowej Pakosław-Góreczki, Golejewko- Sworowo, Pakosław-Białykał. Pismo Nr PZD.055-2/06/07 z dnia 2007-01-08.
2.podał terminy wyborów sołtysów w gminie.
3.przedłożył komunikat ostrzegawczy o silnym wietrze,
4.przedłożył list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zbliżających się wyborów do Izb Rolniczych.
5.na kolejna sesję Rady Gminy należy zaprosić Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Henryka Lipowczyka
Ad.8

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy po wypowiedzeniu formuły „ w związku z wyczerpaniem porządku obrad IV Sesję Rady Gminy Pakosław uważam za zamkniętą” zakończył obrady Sesji o godz. 16,00


Protokołowała:

K.Szumna


Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-10-05 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl