OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Protokół Nr V/5/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 14 marca 2007 r.

Numer dokumentu: V/5/07
Rok: 2007

PROTOKÓŁ NR V/5/2006
RADY GMINY PAKOSŁAW
Z DNIA 14 MARCA 2007 ROKU

W wyborach samorządowych w 1998r. mieszkańcy Sworowa wybrali Henryka Kmiecia radnym RG, gdzie już drugą kadencję pełnił funkcję v-ce Przewodniczącego Rady.
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Henryka Kmiecia .

Otwarcie obrad.

Po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Pakosław Mirosława Biechowiaka formuły „Otwieram V Sesję Rady Gminy Pakosław” rozpoczęto obrady o godz.13,00, miejsce obrad – sala narad Urzędu Gminy.
Po powitaniu radnych i gości stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Radny usprawiedliwiony nieobecny – Antoni Sędłak
Ponadto w Sesji udział wzięli:
1.Kazimierz Chudy – Wójt Gminy
2.Maria Kalicińska – Sekretarz Gminy
3.Teresa Miernik – skarbnik Gminy
4.Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu
5..Sołtys wsi: Golejewko,Golejewko,Dębionka,Pomocno,Sowy,Sworowo,Zaorle, Pakosław, Góreczki Wielkie.
6.Jacek Hajduk – właściciel Olejarni
7.Leon Jóskowiak – Golejewko
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Wraz z zaproszeniem otrzymali państwo radni projekt porządku obrad.

Wraz z zaproszeniem otrzymali państwo radni projekt porządku obrad.
Do projektu porządku obrad dodano projekt uchwały w sprawie: poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości stanowiących dochody własne gminy, określenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw oraz zabezpieczenia w formie „weksla in blanco” natomiast proponuję wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie : sprzedaży nieruchomości położonej w Osieku , gdyż mieszkańcy wsi Pomocno są zainteresowani przedmiotowym gruntem oraz projekt uchwały dot. określenia zasad dofinansowania osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych ze względu na ścisłe dopracowanie warunków i zasad przyznawania dotacji na wniosek wójta


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Gminy
3.Informacja dot. dróg powiatowych na terenie gminy.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)wygaśniecie mandatu radnego
b)wybór wiceprzewodniczącego
c)zmiana budżetu gminy na 2007 rok,
d)wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Pakosław,
e)ustalenia najniższego wynagradzania zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych w placówkach oświatowych,
f)ustalenia najniższego wynagradzania zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
g)sprzedaży nieruchomości położonej w Białymkale
i)zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Pakosław
j) poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości stanowiących dochody własne gminy, określenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw,
k) zabezpieczenia w formie „weksla In blanco”
6.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
7.Odpowiedzi na interpelacje
8.Wolne głosy i wnioski.(wybory sołtysów)
9.Zakończenie

Ad.2
Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy przekazał, że protokół z obrad IV Sesji Rady Gminy został sporządzony , z treścią się zapoznał i do wglądu jest w Biurze Rady.
Protokół z obrad IV Sesji Rady Gminy poddano pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” przyjęła protokół z obrad IV Sesji Rady Gminy Pakosław.

Przewodniczący rady wyznaczył radnego Wiesława Krzyżosiaka do obliczania i podawania wyników głosowania do protokołu.

Na obrady sesji zaproszony został Pan Jacek Hajduk właściciel firmy tłoczni rzepaku na potrzeby energetyczne w Pakosławiu celem odbioru certyfikatu przedsiębiorczości.
Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady dokonali wręczenia.

Ad.3

Informacja dot. dróg powiatowych na terenie gminy.

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu p.Henryk Lipowczyk złożył informację o stanie dróg powiatowych, wykonanych robotach drogowych oraz przedstawił plan robót drogowych na 2007 rok.
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Radni składali interpelacje dotyczące stanu dróg na które odpowiedzi udzielał kierownik.
Radny Lucjan Kuczyński - zgłosił interpelację dot. naprawy łuku w miejscowości Sowy w kierunku leśniczówki „Halin”
Radny Józef Chudy – do Starostwa został złożony wniosek o kostkę brukową,
Sołtys wsi Zaorla Stanisław Hańćkowiak – złożył interpelację dot. złego stanu przystanku autobusowego w Zaorlu – (kratka ściekowa powinna być załozona, gdyz podczas opadów pozostaje woda),
Radny Józef Tomczak zgłosił interpelacje dot. wycinki poboczy na drodze Osiek – Pomocno,
oraz na drodze Pakosław-Osiek- Dubin należy zlikwidować uskok,
Sołtys wsi Sworowo Antoni Wojtyś – zgłosił interpelację dot. złego stanu drogi w kierunku świetlicy wiejskiej – jest to droga gminna,
Radny Albin Pokładek – stwierdził, że w miejscowości Golejewko na łuku w kierunku Chojna oraz w miejscowości Chojno na łuku w kierunku Miejskiej Górki występują znaczne zagłębienia na jezdni,
Radny Mirosław Biechowiak zgłosił interpelację w sprawie pomalowania dodatkowych pasów na jezdni koło przystanku autobusowego w miejscowości Chojno celem większego bezpieczeństwa dla pieszych,
Sołtys wsi Pakosławia Marian Szponik – uważa iż dla bezpieczeństwa poruszających się pojazdów winno być ustawione lustro na Górach Pakosławskich,

Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg p.Henryk Lipowczyk po wyczerpaniu tematu dot. dróg powiatowych opuścił salę.

Ad.4

Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Roman Kozica –Góreczki Wielkie – zgłosił interpelację w sprawie przepływu wody ze stawu położonego w Góreczkach Wielkich należącego do p. Staneckiej. Przepływ wody utrudnia właścicielka stawu, gdyż stawia zaporę. Wiadomo, że sprawa ta jest w Sądzie , lecz długo się toczy, a rolnicy mają podtapiane pola. Można by sprawę przyspieszyć lub wpłynąć na p.Stanecka by nie robiła zapory.
Radny Józef Tomczak wyraził niezadowolonie ze względu na wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Osieku.
Radny Lucjan Kuczyński Białykał stwierdził, że przekwalifikowaniem gruntu zajmuje się p. Cichowlas, który wykonuje drogo swe usługi .
Radny Zenon Maciejak Zaorle – przy wykupie działek pod regulację rzeki Orli obręb Osiek należy rozważyć możliwość wykupu w całości działek przylegających do rzeki, gdyż po zmniejszeniu działek zostanie rów Bielawy i utrudniona będzie uprawa pól maszynami rolniczymi ze względu na małą lub wąską powierzchnię.
Radny Antoni Sędłak Sowy- stwierdził, że opłata za gaz w rachunkach prognozowanych jest wysoka, dlatego należy się zwrócić do Oddziału Obrotu Gazem, by liczniki były odczytywane raz w miesiącu wówczas każdy z odbiorców gazu otrzymałby rachunek mniejszej kwoty.

Ze względu na ograniczony czas Wójta Gminy Przewodniczący Rady zmienił kolejność porządku obrad. V Sesji Rady Gminy

Ad. 7
Odpowiedzi na interpelacje.

Na zgłoszone interpelacje odpowiedzi udzielił Wójt Gminy i tak:

- Droga w Sworowie do świetlicy wiejskiej jest drogą gminna i może być zgłoszona podczas warsztatów „Odnowa wsi”,
- Stawem w Góreczkach Wielkich zarządza Spółka Wodna, kolejna rozprawa odbędzie się 27 marca br, być może sprawa się zakończy lub Spółka winna wystąpić do Sądu o przyspieszenie rozpraw sprawy.
- Projekt uchwały dot. sprzedaży nieruchomości w Osieku został wycofany z porządku obrad, gdyż mieszkańcy Pomocna są zainteresowani tym gruntem. W najbliższym czasie odbędą się warsztaty w Pomocnie „Odnowa wsi”, być może będzie potrzebna przestrzeń np. dla placu zabaw,
- Przekwalifikowanie gruntu - jest jeden rzeczoznawca, brak jest cennika usług urzędowego, można negocjować ceny usług,
- Rów Bielawy na rzece Orli – należy wystąpić z pismem do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie by zwrócili uwagę na grożące niebezpieczeństwo przy sprzedaży działek,
- zostanie skierowane pismo do Gazowni celem dokonania zmian w opłatach za pobór gazu,

Ad.5

Podjęcie uchwał w sprawie:

a)wygaśniecie mandatu radnego

Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Henryka Kmiecia.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Wiesław Krzyżosiak podał wynik głosowania - 13 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 13 radnych, oddając 13 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr V/29/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie:
wygaśniecie mandatu radnego stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

b)wybór wiceprzewodniczącego

Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak przekazał, że wybór wiceprzewodniczącego przeprowadza się w głosowaniu tajnym dlatego poprosił o zgłaszanie kandydatur do pracy w trzy osobowej Komisji Skrutacyjnej. .
Zgłoszono Radnego Józefa Chudego, Sierpowskiego Stanisława, Janusza Ostrowskiego.
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został radny Józef Chudy.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej.
Radny Wiesław Krzyżosiak podał wynik głosowania - 13 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 13 radnych, oddając 13 głosów „za” przyjęła skład Komisji Skrutacyjnej..
Zgłoszenie kandydatur na funkcje wiceprzewodniczącego Rady.
Radny Albin Pokładek zgłosił radnego Lucjana Kuczyńskiego do pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Rady .Nie podano innych kandydatur.
Komisja Skrutacyjna przygotowała kartki do głosowania – Akt głosowania.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach na czas głosowania.
Po przerwie na sali obrad obecnych jest 13 radnych.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Józef Chudy odczytał protokół z obliczania głosów oddanych w głosowaniu w wyborach wiceprzewodniczącgo Rady Gminy Pakosław sporządzony w dniu 14 marca 2007 roku..

Protokół z obliczania głosów oddanych w głosowaniu w wyborach wiceprzewodniczącgo Rady Gminy Pakosław sporządzony w dniu 14 marca 2007 roku. stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Wiesław Krzyżosiak podał wynik głosowania - 13 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 13 radnych, oddając 13 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr V/30/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie:
wybóru wiceprzewodniczącego stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący Rady zaprosił wiceprzewodniczącego do stołu, pogratulował mu otrzymanego zaufania i życzył miłej współpracy.


Ad.6
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

Wójt Gminy Kazimierz Chudy złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od 31 stycznia 2007 roku do 14 marca 2007 roku
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że zakończyły się w gminie Pakosław zebrania wiejskie na których dokonano wyboru sołtysów i rad sołeckich. W gminie zmiana sołtysa nastąpiła w miejscowości Golejewko.Miejsce Leona Juskowiaka zajął nowy włodarz pan Tomasz Michalski.
Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym złożyli podziękowanie panu Leonowi Jóskowiakowi za wieloletni wkład wniesiony w rozwój miejscowości Golejewko oraz współpracę z władzami samorządowymi Gminy Pakosław w działalności społeczno-administracyjnej , a nowemu sołtysowi życzono sukcesów w pomnażaniu dorobku społeczno-gospodarczego i dobrej współpracy.

Wójt Gminy opuścił salę narad.

Ciąg dalszy podejmowania uchwał:

c)zmiana budżetu gminy na 2007 rok,

Skarbnik Gminy Teresa Miernik przekazał, że zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 47.084 zł. Dochody te obejmują zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie w kwocie 3.6000 zł.
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 338.425 oraz dokonuje się przeniesienia.
Wydatki te obejmują zwiększenie dotacji celowych w kwocie 3.6000 zł. Zostały wprowadzone zmiany w wydatkach majątkowych jednorocznych. Kwota wydatków majątkowych jednorocznych po dokonanych zmianach wynosi 319.860 zł.
Również wprowadza się zmiany w wydatkach wieloletnie programu inwestycyjnego. Kwota wydatków wieloletniego programu inwestycyjnego po dokonanych zmianach wynosi 1.296.190 zł.
Przychody budżetu ustala się w kwocie 1.349.341 zł. Rezerwy po zmianach wynoszą: -ogólna 23.500 zł, celowa na zadania oświatowe 31.600 zł i celowa na poręczenie 15.000 zł.
Po wprowadzonych zmianach plan budżetu gminy na 2007 rok wynosi:
Dochody 10.220.589 zł, wydatki 10.408.772 zł.
Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Wiesław Krzyżosiak podał wynik głosowania - 13 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 13 radnych, oddając 13 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr V/31/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie:
zmiana budżetu gminy na 2007 rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

d)wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Pakosław,


Sekretarz Gminy Maria Kalicińska przekazała, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz z Kartą Nauczyciela Rada Gminy ustala zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę. Projekt uchwały został przedłożony Związkom Zawodowym Nauczycielstwa Polskiego oddział w Pakosławiu celem wyrażenia opinii. Opinia była pozytywna.
Komisje stałe rady również pozytywnie zaopiniowany projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Lucjan Kuczyński przedłożył projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Wiesław Krzyżosiak podał wynik głosowania - 13 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 13 radnych, oddając 13 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr V/32/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie:
wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Pakosław stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

e)ustalenia najniższego wynagradzania zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych w placówkach oświatowych,


Sekretarz Gminy Maria Kalicińska przekazała, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego Rada Gminy ustala najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników administracyjno-obsługowych w jednostkach organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty i proponuje się kwotę w wysokości 710,00 zł oraz wyraża zgodę na ustalenie przez pracodawców wartości jednego punktu stanowiącego podstawę naliczania wynagradzania pracowników w kwocie 2,30 zł.
Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Wiesław Krzyżosiak podał wynik głosowania - 12 głosów „za", 1 głos „przeciwny”
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 13 radnych, oddając 12 głosów „za”,1 głosie „przeciwnym” podjęła uchwałę.
Uchwała Nr V/33/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie:
ustalenia najniższego wynagradzania zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych w placówkach oświatowych stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
f)ustalenia najniższego wynagradzania zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

Sekretarz Gminy Maria Kalicińska przekazała,że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego Rada Gminy ustala najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników administracyjno-obsługowych w jednostkach organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty i proponuje się kwotę w wysokości 900,00 zł oraz wyraża zgodę na ustalenie przez pracodawców wartości jednego punktu stanowiącego podstawę naliczania wynagradzania pracowników w kwocie 2,90 zł.
Wiceprzewodniczący Rady Lucjan Kuczyński przedłożył projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Wiesław Krzyżosiak podał wynik głosowania - 12 głosów „za", 1 głos „ się wstrzymał”
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 13 radnych, oddając 12 głosów „za”,1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę.
Uchwała Nr V/34/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie:
ustalenia najniższego wynagradzania zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


g)sprzedaży nieruchomości położonej w Białymkale

Sekretarz Gminy Maria Kalicińska przekazała, że proponuje się dokonać sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,0100 ha położonej w Białymkale na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, celem poprawienia warunków jej zagospodarowania. Koszty związane ze sprzedażą ponoszą nowonabywcy.
Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Pietruszka-Orozci przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Wiesław Krzyżosiak podał wynik głosowania - 13 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 13 radnych, oddając 13 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr V/35/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie:
sprzedaży nieruchomości położonej w Białymkale stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

i)zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Pakosław

Przewodniczący Rady Mirosław Piechowiak przekazał, że projekt uchwały omawiany był podczas obrad Komisji stałych Rady. Komisje stałe Rady projekt uchwały przyjęły jednogłośnie, nie wniosły uwag i nie zgłosiły innych propozycji.
Wiceprzewodniczący Rady Lucjan Kuczyński przedłożył projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Wiesław Krzyżosiak podał wynik głosowania - 13 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 13 radnych, oddając 13 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr V/35/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie:
zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Pakosław stanowi załącznik nr 11 do protokołu.j) poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości stanowiących dochody własne gminy, określenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw,

Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak przekazał, że proponuje się wyznaczyć na inkasentów sołtysów poszczególnych wsi, a za pobór podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych proponuje się wynagrodzenie w wysokości 1 % zainkasowanej kwoty.
Wiceprzewodnicząca Rady Danuta Pietruszka Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Wiesław Krzyżosiak podał wynik głosowania - 13 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 13 radnych, oddając 13 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr V/37/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie:
poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości stanowiących dochody własne gminy, określenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw stanowi załącznik nr 12 do protokołu.


k) zabezpieczenia w formie „weksla In blanco”

Skarbnik Gminy Teresa Miernik przekazał, że proponuje się by Rada wyraziła zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą” Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowości Pakosław” do kwoty 320,000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na zasadach określonych w umowie, na wystawienie weksla „In blanko” Gminy Pakosław i podpisanie deklaracji do weksla. Realizacja zobowiązania będzie z dochodów własnych z tytułu podatków i opłat.
Wiceprzewodniczący Rady Lucjan Kuczyński przedłożył projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Wiesław Krzyżosiak podał wynik głosowania - 13 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 13 radnych, oddając 13 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr V/38/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie:
zabezpieczenia w formie „weksla In blanco” stanowi załącznik nr 13 do protokołu.


Ad.8

Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak przekazał, że:
- radni otrzymali oświadczenia majątkowe, które należy w terminie do 31 kwietnia złożyć wraz z PIT-ami,
- 27 marca proponowany jest termin narady sołtysów w Urzędzie Gminy o godz.9,00,
- w każdy 1 wtorek miesiąca od god.7,00 do 9,00 w Biurze Rady Gminy przyjmuje interesantów,
Ponadto przedłożył odpowiedź na zgłoszone interpelacje z Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu - pismo Nr PZD.055-3/07 z dnia 07-02-14.
Radny Zenon Maciejak – Zaorle zgłosił interepalcję w sprawie dokonania zmiany linii napowietrznej na kabel podziemny w miejscowości Zaorle przy drodze prowadzącej z Zaorla do Szkaradowa po lewej stronie
Radny Janusz Ostrowski Pakosław zgłosił interpelację dot. pozostawienia zwoi kabli które na swojej posesji w ogrodzie po zakończonej przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej.

Sekretarz Gminy udzieliła odpowiedzi stwierdzając, że obydwie interpelacje zostaną przekazane do Telekomunikacji Polskie S.A.

Ad.9

Zakończenie

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy po wypowiedzeniu formuły „ w związku z wyczerpaniem porządku obrad V Sesję Rady Gminy Pakosław uważam za zamkniętą” zakończył obrady Sesji o godz. 17,00


Protokołowała:

K.Szumna


Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-10-05 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl