OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Protokół Nr VI/6/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 14 kwietnia 2007 r.

Numer dokumentu: VI/6/07
Rok: 2007

PROTOKÓŁ NR VI/6/2006
RADY GMINY PAKOSŁAW
Z DNIA 13 KWIETNIA 2007

Otwarcie obrad.

Po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Pakosław Mirosława Biechowiaka formuły „Otwieram VI Sesję Rady Gminy Pakosław” rozpoczęto obrady o godz.13,00, miejsce obrad – sala narad Urzędu Gminy.
Po powitaniu radnych i gości stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Ponadto w Sesji udział wzięli:
1.Kazimierz Chudy – Wójt Gminy
2.Maria Kalicińska – Sekretarz Gminy
3.Teresa Miernik – skarbnik Gminy
4.Spychalski Grzegorz – kierownik Rewiru Dzielnicowych Nr 5 w Pakosławiu
5..Sołtys wsi: Golejewko,Golejewko,Dębionka,Pomocno,Sowy,Sworowo,Zaorle,Ostrobudki, Pakosław, Góreczki Wielkie.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Wraz z zaproszeniem otrzymali państwo radni projekt porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Gminy
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pakosław za 2006 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
b) powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa i współpracy z tymi organami w okresie
22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 roku
c)powiadomienia Skarbnika Gminy Pakosław o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy w organach bezpieczeństwa i współpracy z tymi organami w okresie 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 roku.
5.Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych Nr V w Pakosławiu o bezpieczeństwie i porządku na terenie gminy .
6.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
7.Odpowiedzi na interpelacje
8.Wolne głosy i wnioski.
9.Zakończenie

Ad.2
Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy przekazał, że protokół z obrad V Sesji Rady Gminy został sporządzony , z treścią się zapoznał i do wglądu jest w Biurze Rady.
Protokół z obrad V Sesji Rady Gminy poddano pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” przyjęła protokół z obrad V Sesji Rady Gminy Pakosław.

Przewodniczący rady wyznaczył radnego Lucjana Kuczyńskiego do obliczania i podawania wyników głosowania do protokołu.


Ad.3

Interpelacje i zapytania radnych.
1.Radny Józef Chudy – w Golejewku na krzyżówce dochodzi często do kolizji drogowych, można by dla bezpieczeństwa ustawić lustro,
2.Radny Albin Pokładek – stwierdził, że Policja winna zwrócić uwagę na młodzież w Chojnie która często przebywa w „ogródku jordanowskim” koło świetlicy i zostawia bałagan .

Ad 4

Podjęcie uchwał w sprawie:


a) rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pakosław za 2006 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak przekazał, że samorządowe ustawy ustrojowe i ustawa o finansach publicznych obligują radę do rozpatrzenia sprawozdania, co stanowi konieczny element postępowania absolutoryjnego.
Absolutorium samorządowe, najogólniej ujmując jest aktem organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego uznającym lub nie, na podstawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu i opinii o wykonaniu budżetu, prawidłowość gospodarki budżetowej organu wykonawczego w poprzednim roku. Otrzymaliśmy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i szczegółowo materiał był prezentowany przez Skarbnika Gminy podczas obrad komisji stałych Rady Gminy.
Podczas obrad dzisiejszej sesji Wójt Gminy Kazimierz Chudy omówił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i tak:

Budżet na 2006 rok Rada Gminy Pakosław uchwaliła w dniu 15 grudnia 2005 roku
Ustalono dochody w wysokości 8.462.144zł oraz wydatki w wysokości 9.365.392zł.
Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosiła 903.248zł i stanowiła niedobór budżetu, który został pokryty z pożyczek i kredytów.
Przychody budżetu ustalono w wysokości 1.997.049zł
Rozchody budżetu ustalono w wysokości 1.093.801zł

Uchwałami Rady Gminy wprowadzono do budżetu gminy dodatkowe środki w wysokości 2.169.028zł.
Wprowadzono dodatkowo do budżetu w 2006 roku:
- przychody z tytułu pożyczek na prefinansowanie ze środków funduszy
strukturalnych, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – emisja
obligacji
- wolne środki za 2005 rok
- oraz rozchody z tytułu pożyczek na prefinansowanie ze środków funduszy strukturalnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego przychody budżetu wynoszą: 3.526.028zł (wolne środki 872.762zł, emisja obligacji 1.320.000,00zł, pożyczka na prefinansowanie budowa kanalizacji 716.101zł, pożyczka na prefinansowanie zadań w ramach odnowy wsi Chojno i Pakosław 617.165zł).

Rozchody budżetu ustalono w wysokości 2.531.825zł – spłata pożyczki stacja uzdatniania wody Białykał - 90.000zł, spłata pożyczki na prefinansowanie ze środków funduszy strukturalnych 1.357.998zł, spłata pożyczek na prefinansowanie ze środków funduszy strukturalnych projektów realizowanych w ramach odnowy wsi - Chojno i Pakosław 617.165zł, oraz spłata kredytu 466.662zł.

Na koniec 2006 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 994.203zł stanowiła niedobór budżetu, który został pokryty z emisji obligacji oraz wolnych środków.

Dochody budżetu w stosunku do planu wykonano w 88,98%
natomiast
wydatki budżetu zrealizowano w 96,16%
Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków została przedstawiona w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006 rok.

Wydatki majątkowe
Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 2.890.395,83zł w stosunku do wykonania wydatków ogółem w kwocie 11.179.393,79zł stanowi 25,85% wydatkowanych środków finansowych.
W 2006 roku zaplanowano wydatki majątkowe na realizację 21 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Nie rozpoczęto finansowania trzech zadań – dwa zadania to opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej, oraz zakup samochodu pożarniczego typ lekki STEYR.

Zakończono inwestycje:
1. Zapłata końcowa budowa Gimnazjum w Pakosławiu
2. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Pomocno
3. Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego podnośnika hydraulicznego dla KPPSP w Rawiczu
4. Zakup urządzenia do monitoringu wizualnego szkoły – gimnazjum
5. Wykup gruntów na poszerzenie terenu zespołu szkoły podstawowej i gimnazjum oraz parkingu i boisk w Pakosławiu.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pakosław, Pomocno, Osiek, Zaorle i Ostrobudki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - ZPORR
7. Udział w budowie zbiornika retencyjno – powodziowego w Pakosławiu regulacja rzeki Orla – wykup gruntów
8. Budowa drogi Ostrobudki - Konary dojazd do pól Modernizacja drogi Ostrobudki Wiśniówka” - zapłata końcowa.
9. Chojno „Ośrodek Kultury Chazackiej”
10. Pakosław „Wieś Rekreacyjno Sportowa”,

Pozostałe zadania w ramach posiadanych środków będą realizowanie w roku 2007.

Na koniec roku 2006 Budżet Gminy Pakosław po stronie wykonania zamknął się deficytem w wysokości 1.720.230,04zł. Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 2.306.159,02zł w tym: pożyczki na prefinansowanie 851.159,02zł i stanowi 24,38% a wyłączając pożyczki na prefinansowanie 15,38% w stosunku do wykonanych dochodów budżetu za 2006 rok. Łączna kwota długu jednostki na koniec roku nie może przekraczać 60% dochodów budżetu.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok Przewodniczący Rady zaprosił do dyskusji.
Głos zabrał radny Antoni Sędłak ,który stwierdził, że możemy być zadowoleni iż pakosławski budżet był realizowany w sposób prawidłowy i gospodarny. Podejmowane działania zawsze były zasadne, celowe i dogłębnie przemyślane. Uważa, że w gminie realizowanych jest dużo inwestycji, gdzie jednocześnie nie zapomina się o bieżących sprawach i remontach. Przy różnych przepisach prawnych obowiązujących w naszym państwie , dużą zasługą wójta i jego pracowników, ich wiedzy i operatywności jest to , że realizacja budżetu przebiegała sprawnie i bez komplikacji. Niepokojącym zjawiskiem jest natomiast niesolidność wielu podmiotów i osób w płaceniu podatków, czynszów i dzierżaw.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Antoni Sędłak przedłożył wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z opinią i uzasadnieniem o wykonaniu budżetu gminy Pakosław za 2006 rok, który został przekazany Przewodniczącemu Rady Gminy.
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pakosław o wykonaniu budżetu gminy Pakosław za 2006 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący Rady w/w wniosek przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lesznie celem wydania opinii..

Kolejnym etapem procedury absolutoryjnej jest przedłożenie Wysokiej Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2006 rok, którą przedłożyła Skarbnik Gminy Teresa Miernik.
Uchwała Nr SO-9/1/S2007/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2006 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Również Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraził opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pakosław w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2006 rok którą przedłożył Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Piechowiak.
Uchwała Nr So-9/3/A/20067/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pakosław w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2006 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Zastępca Przewodniczącego Rady radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Lucjan Kuczyński podał wynik głosowania - 14 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 14 radnych, oddając 14 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr VI/39/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie:
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pakosław za 2006 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Rady w imieniu swoim własnym , radnych, sołtysów oraz pozostałych gości przekazał panu Wójtowi Gminy najserdeczniejsze gratulacje , po czym ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie na sali obrad obecnych jest 14 radnych. i następuje ciąg dalszy realizacji porządku obrad.


b) powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa i współpracy z tymi organami w okresie
22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 roku


Przewodniczący Rady przekazał, że nowe przepisy regulują obowiązki osób, które z racji zawodu lub funkcji muszą dać świadectwo swojej przeszłości.
Intencją autorów ustawy było zapewnienie obsadzenia funkcji, stanowisk i zawodów wymagających zaufania publicznego osobami, które swoim postępowaniem dają gwarancję uczciwości, szlachetności, poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny, odwagi cywilnej prawości ., stąd projekt przedmiotowej uchwały.
Zastępca Przewodniczącego Rady radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Lucjan Kuczyński podał wynik głosowania - 14 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 14 radnych, oddając 14 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr VI/40/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie:
powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa i współpracy z tymi organami w okresie
22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący Rady wręczył za pokwitowaniem odbioru Sekretarz Gminy Marii Kalicińskiej przedmiotową uchwałę celem realizacji.


c)powiadomienia Skarbnika Gminy Pakosław o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy w organach bezpieczeństwa i współpracy z tymi organami w okresie 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 roku.


Również lustracji podlega Skarbnik Gminy stąd kolejny projekt uchwały .:

Zastępca Przewodniczącego Rady radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Lucjan Kuczyński podał wynik głosowania - 14 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 14 radnych, oddając 14 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr VI/41/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie:
powiadomienia Skarbnika Gminy Pakosław o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy w organach bezpieczeństwa i współpracy z tymi organami w okresie 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 roku stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący Rady wręczył za pokwitowaniem odbioru Skarbnikowi Gminy Teresie Miernik przedmiotową uchwałę celem realizacji..

Ad.5

Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowych Nr V w Pakosławiu o bezpieczeństwie i porządku na terenie gminy .

Kierownik Rewiru Dzielnicowych Nr 5 w Pakosławiu Grzegorz Spychalski szczegółowo przedłożył sprawozdanie za ubiegły rok na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
Podziękował wszystkim za współpracę , stwierdził, że bezpieczeństwo nasze jak i porządek publiczny zależy do nas wszystkich. Ponadto poinformował, że jako jedyny Posterunek w powiecie rawickim nie posiada komputera , stąd prośba do Rady Gminy o doposażenie ich w komputer który jest niezbędny do pracy.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.6

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

Wójt Gminy Kazimierz Chudy złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od 14 marca 2007 roku do 13 kwietnia 2007 r.
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.7

Odpowiedzi na interpelacje

Przewodniczący Rady przekazał, że nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zgłoszoną interpelację od Telekomunikacji w sprawie zmiany linii napowietrznej w Zaorlu oraz ze WZIRU a dot. wykupu działek przy regulacji rzeki Orli

Otrzymaliśmy odpowiedź z Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa w sprawie wystawianych rachunków prognozowanych po czym treść pisma przedłożył do wiadomości


Ad.8

Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o składaniu oświadczeń majątkowych.


Ad.9

Zakończenie

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy po wypowiedzeniu formuły „ w związku z wyczerpaniem porządku obrad VI Sesję Rady Gminy Pakosław uważam za zamkniętą” zakończył obrady Sesji o godz. 17,00


Protokołowała:

K.Szumna


Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-10-05 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl