OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Protokół Nr VIII/8/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 czerwca 2007 r.

Numer dokumentu: VIII/8/07
Rok: 2007

PROTOKÓŁ NR VIII/8/2007
RADY GMINY PAKOSŁAW
Z DNIA 28 CZERWCA 2007


Otwarcie obrad.

Po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Pakosław Mirosława Biechowiaka formuły „Otwieram VIII Sesję Rady Gminy Pakosław” rozpoczęto obrady o godz.13,00, miejsce obrad – sala narad Urzędu Gminy Pakosław
Po powitaniu radnych i gości stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Ponadto w Sesji udział wzięli:
1.Kazimierz Chudy – Wójt Gminy
2.Teresa Miernik – skarbnik Gminy
3.Sołtys wsi: Golejewko, Golejewko, Dębionka, Pomocno, Sowy, Ostrobudki, Pakosław, Góreczki Wielkie, Zaorle
4.Honorata Dymiterko – redaktor Życia Rawicza
5.dr Katarzyna Ruszak – kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pakosławiu
6.dr Ewa Nowak-Cempel – pracownik NZOZ w Pakosławiu
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W dniu 17 czerwca 2007 roku odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Pakosław w miejscowości Sworowo . Radnym został wybrany Antoni Wojtyś.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak umożliwił Przewodniczącemu Gminnej Komisji Wyborczej Stanisławowi Stelmachowi wręczyć zaświadczenie Antoniemu Wojtyś o wyborze na radnego
Wykonywanie mandatu jest uwarunkowane złożeniem ślubowania. .
Radny Antoni Wojtyś odczytał rotę ślubowania dodając „Tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący Rady pogratulował radnemu Antoniemu Wojtysiowi oraz życzył owocnej pracy w Radzie.

Wraz z zaproszeniem otrzymali radni projekt porządku obrad.
Do projektu porządku obrad wprowadzono projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/44/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 maja 2007r. w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
Projekt w/w uchwały był przedkładany podczas obrad komisji.

Porządek obrad po wprowadzeniu zmiany przedstawia się następująco:
1.Otwarcie sesji .
2. Akt ślubowania
3.Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Gminy
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmiana budżetu gminy na 2007 rok,
b)zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu za rok 2006
c) zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pakosław przyjętego uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XXIII/140/05 z dnia 31.03.2005 r
d)regulamin przyznawania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pakosławiu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
e)sprzedaż nieruchomości położonej w Osieku
f)uzupełnienie składu osobowego komisji..
g) zmiany Uchwały Nr VII/44/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
6.Informacja o opiece zdrowotnej nad mieszkańcami gminy.
7.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
8.Odpowiedzi na interpelacje
9.Wolne głosy i wnioski.
10.Zakończenie


Ad.2
Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy przekazał, że protokół z obrad VII Sesji Rady Gminy został sporządzony , z treścią się zapoznał i do wglądu jest w Biurze Rady.
Protokół z obrad VII Sesji Rady Gminy poddano pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” przyjęła protokół z obrad VII Sesji Rady Gminy Pakosław.

Przewodniczący rady wyznaczył radnego Zenona Maciejaka do obliczania i podawania wyników głosowania do protokołu.


Ad.3

Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono.

Stanisław Stelmach złożył informację z przeprowadzonej kontroli gospodarstw nie podłączonych do kanalizacji . w miejscowości część Chojna, Pakosławia i Golejewka i Golejewka.
Załącznik nr 2

Ad 4

Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiana budżetu gminy na 2007 rok,

Skarbnik Gminy Teresa Miernik przekazała, że zwiększa się dochody budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 37.352,00 zł i o tą kwotę zwiększa się wydatki budżetu . Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych jednorocznych .Kwota wydatków majątkowych jednorocznych po dokonanych zmianach wynosi 398.074,00 zł.
Wprowadza się zmiany w wydatkach jednostek pomocniczych oraz w wydatkach wieloletniego programu inwestycyjnego.
Ponadto plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi: - przychody 8.000,00 zł, wydatki 19.130,00.
Proponuje się ustalić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 57.500 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.500 zł oraz w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 63.153,00 zł.
Do uchwały budżetowej na ten rok proponuje się wprowadzić zapis dot. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędną dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2007 rok wynosi:
Dochody 10.487,979 zł, wydatki 10.676,162 zł.
Zastępca Przewodniczącego Rady radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Zenon Maciejak podał wynik głosowania - 15 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 15 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr VIII/50/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2007 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu.b)zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu za rok 2006

Skarbnik Gminy przekazała, że roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2006 wskazuje sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 3.095,24 zł. i uzyskała wynik finansowy w kwocie 831,37 zł.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości istnieje potrzeba zatwierdzenia rocznych sprawozdań instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu przez Radę Gminy, stąd projekt przedmiotowej uchwały.
Zastępca Przewodniczącego Rady radny Lucjan Kuczyński przedłożył projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Zenon Maciejak podał wynik głosowania - 15 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 15 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr VIII/51/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu za rok 2006 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

c) zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pakosław przyjętego uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XXIII/140/05 z dnia 31.03.2005 r


Przewodniczący Rady przekazał, że Wójt Gminy przygotował projekt uchwały, gdzie proponuje się: następujące grupy dochodowe dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 290 zł I grupa,, dochód miesięczny na członka rodziny powyżej kwoty 290 zł i nie przekraczający 351 zł II grupa. Stypendium w pełnej wysokości ma wynosić 128 zł.
Kwota wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi przy grupie I 64,00 zł, przy II grupie 52,00 zł .Kwota stanowiąca indywidualne uzupełnienie stypendium nie może być wyższa niż 64 zł..
Komisje stałe rady projekt uchwały przyjęły bez uwag.
Zastępca Przewodniczącego Rady radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Zenon Maciejak podał wynik głosowania - 15 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 15 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr VIII/52/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie:
zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pakosław przyjętego uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XXIII/140/05 z dnia 31.03.2005 r stanowi załącznik nr 5 do protokołu.d)regulamin przyznawania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pakosławiu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Przewodniczący Rady przekazał, że regulamin przyznawania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pakosławiu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków był przedmiotem obrad komisji stałych Rady Gminy .
Zostały zgłoszone następujące propozycje dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
I propozycja to kwota 2,5 tyś. zł, II 2 tyś zł i III propozycja to kwota 3 tyś zł.
Poddano pod głosowanie kwotę 2,5 tyś zł
Radny Zenon Maciejak podał wynik głosowania - 10 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 10 głosów „za”, przyjęła dotację z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pakosławiu na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w kwocie 2,5 tyś zł.
Zastępca Przewodniczącego Rady radny Lucjan Kuczyński przedłożył projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Zenon Maciejak podał wynik głosowania - 13 głosów „za", 2 głosy „wstrzymujące
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 13 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę.
Uchwała Nr VIII/53/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie:
regulamin przyznawania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pakosławiu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


e)sprzedaż nieruchomości położonej w Osieku

Przewodniczący Rady przekazał, że proponuje się sprzedać w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość stanowiącą działkę o powierzchni 1,7000 ha położoną w Osieku której właścicielem jest Gmina Pakosław. Koszty związane ze sprzedażą ponoszą nowonabywcy.
Zastępca Przewodniczącego Rady radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Zenon Maciejak podał wynik głosowania - 15 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 15 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr VIII/54/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie:
sprzedaż nieruchomości położonej w Osieku stanowi załącznik nr 7 do protokołu.f)uzupełnienie składu osobowego komisji..

Przewodniczący Rady przekazał, że proponuje się do składu Komisji Gospodarki Mienia Gminnego, Finansów i Ładu przestrzennego powołać radnego Antoniego Wojtysia w miejsce radnego Henryka Kmiecia., którego mandat wygasł.
Zastępca Przewodniczącego Rady radny Lucjan Kuczyński przedłożył projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Zenon Maciejak podał wynik głosowania - 14 głosów „za", 1 głos wstrzymujący.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 14 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę.
Uchwała Nr VIII/55/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie:
uzupełnienie składu osobowego komisji stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


g) zmiany Uchwały Nr VII/44/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

Przewodniczący Rady przekazał, że Wydział Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie wniósł uwagę do przedmiotowej uchwały. W uchwale należy zapisać zdanie w brzmieniu: - z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zastępca Przewodniczącego Rady radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Zenon Maciejak podał wynik głosowania - 15 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 15 radnych, oddając 15 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr VIII/56/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie:
zmiany Uchwały Nr VII/44/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący Rady zaproponował zrealizować punkt 7 porządku obradAd.7

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

Wójt Gminy Kazimierz Chudy złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od 31 maja 2007 roku do 29 czerwca 2007 r.
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.


Przewodniczący Rady ogłosił 10 min przerwę w obradach.
Po przerwie na sali obrad obecnych jest 15 radnych. i następuje ciąg dalszy realizacji porządku obrad.

Ad.6

Informacja o opiece zdrowotnej nad mieszkańcami gminy.

Przewodniczący Rady powitał przedstawicieli służby zdrowia dr.Katarzynę Ruszak i dr.Ewę Cempel- Nowak i oddał im głos.
Dr Katarzyna Ruszak omówiła szczegółowo jakie są świadczone usługi opiekuńcze w tutejszej przychodni , jakich specjalności zatrudnia lekarzy, rehabilitantów oraz pracowników socjalnych.
Następnie omówiła kwestię kontraktu. Kontrakt na podstawową opiekę Narodowy Fundusz Zdrowia podpisuje raz na rok .Dokumenty składa się na początku września , natomiast kontrakt na rehabilitację w tut Ośrodku Zdrowia jest podpisany na trzy lata tj. do 2008 roku. Ośrodek Zdrowia jest własnością gminy, dzierżawcą dr. K.Ruszak Umowa dzierżawy zawarta na przychodnię jest na trzy lata i wygasa z dniem 31 grudnia tego roku ,dlatego już dziś Wójt powinien się określić, co do dalszego zawarcia umowy dzierżawy z obecnym dzierżawcą. z Dr.K.Ruszak.. Proponuje by umowa dzierżawy została zawarta na okres 10 lat, po czym sugeruje by po niej ośrodek został przekazany dr. E.Cempel-Nowak., która obecnie ze względu na dużą ilość pracy nie może zająć się prowadzeniem ośrodka zdrowia.
Dr.Ewa Cempel-Nowak zabrała głos i przekazała, że obecnie ma uprawnienia do prowadzenia ośrodka zdrowia, lecz robi jeszcze specjalizację i nie ma czasu na prowadzenie administracji ośrodka .
Dr. Ruszak dodała, że wyposażenie gabinetów jest jej własnością i w wypadku przekazania obiektu osobie (z przetargu ) z zewnątrz wówczas sprzęt medyczny zabiera ze sobą, gdyż jest jej własnością, oprócz gabinetu stomatologicznego , a personel idzie z nią.. Lekarze znajdą sobie pracę, ale pozostały personel może zostać bez pracy. Zapewniła, że w wypadku przekazania po niej prowadzenia ośrodka zdrowia dr.E.Cempel-Nowak w ośrodku zdrowia zostanie wszystko bez zmian łącznie ze sprzętem medycznym.
By ośrodek zdrowia funkcjonował dalej musi dostosować się do wymogów unijnych.
Po przeprowadzonej kontroli należy do obiektu dokupić ok. 7 baterii oraz kilka wentylatorów mechanicznych ,należy myśleć również o zainstalowaniu windy w przyszłości.
Protokół z tej kontroli został przekazany Wójtowi Gminy. Zdaniem dr. K.Ruszak gmina jako właściciel obiektu powinna dostosować obiekt do wymogów przepisów prawnych.
Ponadto dodała, są duże koszty utrzymania obiektu . Obiekt jest ogrzewany gazem, a okna są już stare i nieszczelne należy je wymienić, elewacja zewnętrzna budynku jest potrzebna.
Budżet gminy poniósł tylko raz koszty na zakup programatora do pieca gazowego i wymianę rurek. Zdaniem dr.K.Ruszak podatek od nieruchomości za ośrodek zdrowia który wpływa regularnie do budżetu gminy, winien być wydany na remonty tego obiektu.Po złożeniu informacji przez dr.K.Ruszak głos zabrał radny A.Sędłak który przekazał, że zapewnienie opieki zdrowotnej mieszkańcom należy do zadań gminy .Radni doceniają pracę dr.K.Ruszak oraz zespołu, nie widzą potrzeby robienia zmian w dotychczasowym działaniu opieki zdrowotnej. Najważniejsze by służba zdrowia traktowała pacjentów podmiotowo , a nie przedmiotowo, tego wymaga życie społeczno-gospodarcze.
Wójt Gminy przekazał, że tematem opieki służby zdrowia zajęła się sesja powiatu , chodzi o przetarg , konkurs ofert lub sprzedaż szpitala w Rawiczu, stąd tematem opieki zdrowotnej na terenie naszej gminy zajęła się Rada Gminy. Wskazane jest by dr. E.Cempel-Nowak określiła się od kiedy może i czy chce przejąć administrację przychodni po dr.K.Ruszak, Zgodnie z przepisami prawa umowę dzierżawy właściciel budynku z dzierżawcą może zawrzeć na okres do trzech lat , natomiast jeśli na okres dłuższy wówczas Rada Gminy winna podjąć Uchwałę .
Przewodniczący Rady podziękowł dr.K.Ruszak i dr. E.Cempel Nowak za udział w obradach.
I dodał ,że skoro dr. K.Ruszak prosi o dzierżawę przychodni na okres 10 lat, to dziś na dzisiejszej sesji nie zapadnie wiążąca decyzja .

Dr.K.Ruszak i dr. E.Cempel Nowak opuściła salę narad.

Ad.8

Odpowiedzi na interpelacje

Nie zostały zgłoszone interpelacje

Ad.9

Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady przekazał radnym i sołtysom zaproszenie na spotkanie które odbędzie się w dniu 2 lipca br w Jutrosinie o godz.10,00 z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Józefem Rackim., ponadto poinformował, że Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów zaprasza na XII Wielkopolski Piknik Sołtysów do Sompolna w dniu 7 lipca br.

Ad.10

Zakończenie.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy po wypowiedzeniu formuły „ w związku z wyczerpaniem porządku obrad VIII Sesję Rady Gminy Pakosław uważam za zamkniętą” zakończył obrady Sesji o godz. 17,00


Protokołowała:

K.Szumna

Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl