OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Protokół Nr IX/9/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 sierpnia 2007 r.

Numer dokumentu: IX/9/07
Rok: 2007

PROTOKÓŁ NR IX/9/2007
RADY GMINY PAKOSŁAW
Z DNIA 6 SIERPNIA 2007


Otwarcie obrad.

Po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Pakosław Mirosława Biechowiaka formuły „Otwieram IX Sesję Rady Gminy Pakosław” rozpoczęto obrady o godz.13,00, miejsce obrad – sala narad Urzędu Gminy Pakosław, po czym poinformował, że
Wójt Gminy nie będzie brał udziału w obradach dzisiejszej sesji ze względu na zły stan zdrowia.
Sesja została zwołana bez posiedzeń komisji, gdyż proponuje się dokonać zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, związanego szczególnie z obowiązkiem złożenia zapotrzebowania na zadania inwestycyjne które będą dofinansowane z funduszy unijnych w terminie do 15 sierpnia o czym p. Skarbnik szczegółowo omówi w projekcie uchwały w sprawie: w zmianie budżetu gminy na 2007 rok.
Powitał radnych i gości stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Radni nieobecni usprawiedliwieni:
1.Jan Ostrowski – Pakosław
2.Danuta Pietruszka –Orozco – Pakosław
3.Zdzisław Tyczyński - Podborowo
Ponadto w Sesji udział wzięli:
1.Maria Kalicińska – Sekretarz Gminy
2.Teresa Miernik –Skarbnik Gminy
3.Stanisław Stelmach – inspektor Urzędu Gminy
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Wraz z zaproszeniem otrzymali radni projekt porządku obrad.
Do projektu porządku obrad proponuje wprowadzić punkt 6 dot. wydania opinii i potwierdzenia celowości rekultywacji drogi .


Proponowany porządek obrad:


1.Otwarcie sesji .
2.Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Gminy
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmiana budżetu gminy na 2007 rok,
b) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
5Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
6.Wydanie opinii dot. celowości rekultywacji drogi.
7.Odpowiedzi na interpelacje
8.Wolne głosy i wnioski.
9.Zakończenie

Ad.2
Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy przekazał, że protokół z obrad VIII Sesji Rady Gminy został sporządzony , z treścią się zapoznał i do wglądu jest w Biurze Rady.
Protokół z obrad VIII Sesji Rady Gminy poddano pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” przyjęła protokół z obrad VIII Sesji Rady Gminy Pakosław.

Przewodniczący rady wyznaczył radnego Albina Pokładka do obliczania i podawania wyników głosowania do protokołu.


Ad.3

Interpelacje i zapytania radnych.

1.Radny Stanisław Sierpowski – Pakosław – dokończenie kanalizacji w kierunku Góreczek, zasypanie rowu oraz uporządkowanie terenu, co dalej z pozyskaniem funduszy na realizację programu Boisko Blisko
2.Radny Józef Tomczak – Osiek – należy dokończyć rozpoczętą inwestycję budowy ścieżki rowerowej Pakosław-Osiek- Dubin, 2 lata prace nic się nie posunęły,
3.Radny Antoni Wojtyś - Sworowo – widzi celowość zrobienia mostu na Gaci,
4.Radny Antoni Sędłak – Sowy- należy stworzyć regulamin korzystania z zbiornika Pakosław,
5.Radny Zenon Maciejak – Zaorle- w pasie przy rzece Orli rolnicy uprawiają pole poza kamieniami granicznymi,
6.Radny Roman Kozica – Góreczki Wielkie- w Góreczkach Wielkich na drodze od skrzyżowania w kierunku Dębiny stoją suche topole które należy usunąć, gdyż utrudniają rolnikom wjazd na pola sprzętem rolniczym,
7.Radny Stanisław Zygmanowski – Niedźwiadki – potrzebna jest wyrówniarka na drogi w Niedźwiadkach,
8.Radny Wiesław Krzyżosiak – Pomocno- już niedługo rozpocznie się rok szkolny , a prac przy budowie boiska szkolnego w Sowach stoją ,

Ad 4

Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiana budżetu gminy na 2007 rok,
Skarbnik Gminy przekazała, że proponuje się dokonać zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, związanego szczególnie z obowiązkiem złożenia zapotrzebowania na zadania inwestycyjne które będą dofinansowane z funduszy unijnych w terminie do 15 sierpnia , a dotyczą budowy Gimnazjum Gminnego oraz wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w Pakosławiu , Etap II budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej, okres realizacji zadania lata 2006-2010 , łączne nakłady finansowe – 9.434,794 oraz odbudowy świetlicy wiejskiej w Golejewie- okres realizacji zadania lata 2008-2009 , łączne nakłady finansowe – 800.000,00.
Kwota wydatków wieloletniego programu inwestycyjnego po dokonanych zmianach wynosi 1.296,190 zł.
Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2007 rok wynosi: dochody 10.487.979 zł, wydatków 10.676.162 zł
Wywiązała się dyskusja w której głos zabrał :
· radny Józef Tomczak ,który stwierdził ,że odbudowa świetlicy w Golejewie za kwotę 800 .000,0 zł jest za duża , należy się zastanowić czy ta inwestycja jest celowa
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że dokumentacja na odbudowę świetlicy jest zrobiona i kosztorys jest wyliczony,
· radny Wiesław Krzyżosiak – widzi celowość odbudowy świetlicy, gdyż był na wizji lokalnej i ta świetlica nie nadaje się do użytku,
· radny Stanisław Zygmanowski – stwierdził, że dywanik asfaltowy do Niedźwiadek jest do zrobienia , współpraca z Radą jest niekorzystna, gdyż Rada godzi się na nowe inwestycje a nie kończy rozpoczętych inwestycji.
· Radny Antoni Sędłak - stwierdził, że stan świetlicy w Golejewku jest dobry, może mieszkańcy Golejewa mogli by korzystać z tego obiektu, odbudowa świetlicy to duży wydatek i należy pamiętać o utrzymaniu tego obiektu, należy rozważyć celowość odbudowy świetlicy wiejskiej w Golejewie.
· Radny Zenon Maciejak stwierdził, że ważnym zadaniem jest kanalizacja sanitarna wsi Zaorle, Sowy, Białykał ze względu na dobrą jakość wody w zbiorniku Pakosław .Wyraził oburzenie na zmianę priorytetów jakie Rada zakładała w okresie V kadencji .Zdaniem radnego należy kończyć kanalizacje sanitarną która ma wpływ na cieki podstawowe.
Po tych wypowiedziach Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie na sali obrad obecnych jest 12 radnych. i następuje ciąg dalszy realizacji porządku obrad.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak przedłożył projekt uchwały i poddał pod głosowanie .
Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 9 głosów „za", 1 „przeciw”,2 się wstrzymało.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 12 radnych, oddając 9 głosów „za”, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę.
Uchwała Nr IX/57/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2007 rok stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

b) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Przewodniczący Rady przekazał, że kadencja ławników wygasa z końcem roku, ale w sądach i gminach już czyni się pierwsze kroki do przeprowadzenia wyborów, które powinny się odbyć najpóżniej do końca października.
Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu działając na podstawie Prawa o ustrojów Sądów Powszechnych ustalił liczbę ławników, którzy mają być wybrani przez Radę Gminy Pakosław na okres kadencji 2008-2011
- do Sądu Rejonowego w Rawiczu wybranych ma być 2 ławników w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Do Sądu Rejonowego w Rawiczu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział Pakosław zgłosił kandydaturę p. Janiny Wojtyczki z Golejewka i p. Krystyny Cieplik z Pakosławia

- do Sądu Rejonowego w Rawiczu Prezes Sądu Rejonowego w Rawiczu zgłosił kandydaturę p. Beaty Aszkiełowicz z Pakosławia oraz Rejonowy Związek Pszczelarzy zgłosił kandydaturę p. Macieja Smakulskiego z Pakosławia.
Pierwszym etapem wyboru jest powołanie przez Radę zespołu opiniującego kandydatów na ławników który ma za zadanie przedstawienie na sesji opinii o zgłoszonych kandydatach.
Wyboru ławników dokona Rada Gminy w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów , w głosowaniu tajnym na kolejnej sesji .

Rada Gminy zaproponowała kandydaturę Lucjana Kuczyńskiego, Wiesława Krzyżosiaka i Józefa Chudego do składu zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Wymienieni radni wyrazili zgodę.
Zastępca Przewodniczącego Rady radny Lucjan Kuczyński przedłożył projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 11 głosów „za", 1 wstrzymujący
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 12 radnych, oddając 11 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę.
Uchwała Nr IX/58/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie:
powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Ad.6

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

Sekretarz Gminy Maria Kalicińska złożyła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od 29 czerwca 2007 r. do 6 sierpnia 2007 roku
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.7

Wydanie opinii dot. celowości rekultywacji drogi.

Inspektor Urzędu Gminy Stanisław Stelmach przekazał, że proponuje się by Rada Gminy potwierdziła celowość realizacji projektowanego zadania rekultywacji drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kruszywa kamiennego stanowiącego drogę do pól w bieżącym roku w Chojnie o długości 0,600 km.Opinię pozytywną przekazuje się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego celem dofinansowania.
Radny Zenon Maciejak wyraził niezadowolenie z proponowanej celowości zadania rekultywacji drogi w Chojnie , gdyż w miejscowości Chojno już zrobiono drogę tzw. „Sciegna”. Są drogi które wymagają natychmiastowej budowy ze względu na zły stan np. w miejscowości Niedźwiadki oraz w Góreczkach Wielkich w kierunku Baranowic.
Zastępca Przewodniczącego Rady radny Lucjan Kuczyński przedłożył opinię dot. celowości rekultywacji drogi.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt opinii poddał pod głosowanie .
Radny Albin Pokładek podał wynik głosowania - 10 głosów „za", 2 przeciwne
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 12 radnych, oddając 10 głosów „za” przy 2 głosach przeciwnych wyraziła pozytywną opinię .
Opinia Rady Gminy Pakosław dot. rekultywacji drogi w Chojnie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.8

Odpowiedzi na interpelacje:
Na zgłoszone interpelacje udzieliła odpowiedzi Sekretarz Gminy Maria Kjalicińska; i tak:
1. teren przy boisku w Pakosławiu zostanie uporządkowany po ułożeniu rur kanalizacyjnych, natomiast projekt realizacji Boisko Blisko upadł stąd brak środków.
2. ścieżka rowerowa Pakosław-Osiek –Dubin to zadanie Zarządu Dróg stąd pismo zostanie skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w Rawiczu,
3. most na Gaci nie został wpisany do programu. Jest decyzja jego rozbiórki .Obok mostu będzie budowany jaz piętrzący,
4. regulamin korzystania z zbiornika retencyjnego Pakosław to zadanie dla p.Stanisława Stelmacha któremu pracownik tam pracujący podlega.
5. inwestycja prowadzona na rzece Orli jest prze Wojewódzki Zarzade Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie ,dlatego zostanie skierowane pismo w sprawie zaorywania granic,
6. wycinką drzew na drodze gminnej zajmuje się p.Stanisław Stelmach obecny na tej sesji, natomiast jeśli drzewo stoi na terenie prywatnym wówczas właściciel występuje z wnioskiem o usunięcie do Urzędu Gminy
7. wyrówniarka obecnie potrzebna jest w Kobylinie i jak tam prace zostaną zakończone to zostanie skierowana do Niedźwiadek,
8. budowa boiska w Szkole Podstawowej w Sowach to zadanie placówki oświatowej.

Ad. 9

Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady przekazał:
* stanowisko Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie rządowej propozycji rozwiązania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Radni Rady Gminy Pakosław również proponują wystosować protest w sprawie likwidacji WFOŚ i GW gdyż zachodzi obawa o spowodowanie zachwiania pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych niezbędnych do realizacji zadań z ochrony środowiska – 12 głosów „za”

* pismo Starostwa Powiatowego w Rawiczu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę lokalizacji przystanku autobusowego w miejscowości Chojno.

Ad.10

Zakończenie.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy po wypowiedzeniu formuły „ w związku z wyczerpaniem porządku obrad IX Sesję Rady Gminy Pakosław uważam za zamkniętą” zakończył obrady Sesji o godz. 16,00


Protokołowała:

K.Szumna


Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-10-05 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl