OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Rejestr Uchwał Rady Gminy V kadencji


ZNAK 0150

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY PAKOSŁAW


Numer i data
Uchwała Nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006 r
w sprawie:Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Uchwała Nr I/2/06 z dnia 27 listopada 2006 r.
w sprawie: Wybory dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy
Uchwała Nr I/3/06z dnia 27 listopada 2006 r.
w sprawie:Powołania Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr I/4/06z dnia 27 listopada 2006 r.
w sprawie: Powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy
Uchwała Nr II/5/06 z dnia 4 grudnia 2006 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 38/213/06 z dnia 27.IX.2006 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji,
Uchwała Nr II/6/06 z dnia 4 grudnia 2006 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji
Uchwała Nr II/7/06 z dnia 4 grudnia 2006 r.
w sprawie: zmian uchwały Nr XXXVII/202/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Pakosław oraz zasad ich zbywania nabywania i wykupu
Uchwała Nr II/8/06 z dnia 4 grudnia 2006 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Uchwała Nr II/9/06 z dnia 4 grudnia 2006 r.
w sprawie: zamiany nieruchomości położonej w Niedźwiadkach
Uchwała Nr II/10/06 z dnia 4 grudnia 2006 r.
w sprawie: obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Pakosław,
Uchwała Nr II/11/06 z dnia 4 grudnia 2006 r.
w sprawie: określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2007 rok,
Uchwała Nr II/12/06 z dnia 4 grudnia 2006 r.
opłaty targowej,
Uchwała Nr II/13/06 z dnia 4 grudnia 2006 r.
w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
Uchwała Nr II/14/06 z dnia 4 grudnia 2006 r.
określenia stawki podatku i wprowadzenia zwolnień z podatku od psów.
Uchwała Nr II/15/06 z dnia 4 grudnia 2006 r.
w sprawie: uchwalenia rocznego programu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
Uchwała Nr II/16/06 z dnia 4 grudnia 2006 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli,
Uchwała Nr II/17/06 z dnia 4 grudnia 2006 r.
w sprawie: ustalenie wynagrodzenia dla Wójta
Uchwała Nr III/18/06z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie: Zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Uchwała Nr III/19/06Z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
Uchwała Nr III/20/06 z dnia 28 grudnia 2006 r
w sprawie: przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
Uchwała Nr III/21/06Z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie: Przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społeczno- użytecznych na 2007 rok
Uchwała Nr IV/22/07Z dnia 31 stycznia 2007
w sprawie: Ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
Uchwała Nr IV/23/07Z dnia 31 stycznia 2007
w sprawie: Uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok
Uchwała Nr IV/24/07Z dnia 31 stycznia 2007
w sprawie: Przyjęcia programu działania Rady Gminy Pakosław na lata 2007-2010
Uchwała Nr IV/25/07Z dnia 31 stycznia 2007
Przyjęcia sprawozdania z wykonywania planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy za 2006 r
Uchwała Nr IV/26/07Z dnia 31 stycznia 2007
w sprawie: Zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy
Uchwała Nr IV/27/07Z dnia 31 stycznia 2007
w sprawie: Uznania „Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosław „ za częściowo nieaktualne.
Uchwała Nr IV/28/07Z dnia 31 stycznia 2007
w sprawie: Przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Pakosław” zatwierdzonego uchwałą nr XIV/89/ 2000 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 czerwca 2000 roku
Uchwała Nr V/29/ z dnia 14 marca 2007 r.
w sprawie: Wygaśnięcie mandatu radnego Henryka Kmiecia
Uchwała Nr V/30/ z dnia 14 marca 2007 r.
w sprawie: Wyboru wiceprzewodniczącego RG Pakosław
Uchwała Nr V/31/ z dnia 14 marca 2007
w sprawie: Zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Uchwała Nr V/32/ 07 z dnia 14 marca 2007
w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Pakosław,
Uchwała Nr V/33/ 07 z dnia 14 marca 2007
w sprawie: ustalenia najniższego wynagradzania zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych w placówkach oświatowych,
Uchwała Nr V/34/ 07 z dnia 14 marca 2007
w sprawie: ustalenia najniższego wynagradzania zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
Uchwała Nr V/35/ 07 z dnia 14 marca 2007
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Białymkale
Uchwała Nr V/36/ 07 z dnia 14 marca 2007
w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Pakosław
Uchwała Nr V/37/ 07 z dnia 14 marca 2007
w sprawie: poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości stanowiących dochody własne gminy, określenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw,
Uchwała Nr V/38/ 07 z dnia 14 marca 2007
w sprawie: zabezpieczenia w formie „weksla In blanco”
Uchwała Nr VI/39/07Z dnia 13 kwietnia 2007
w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pakosław za 2006 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Uchwała Nr VI/40/07 Z dnia 13 kwietnia 2007
w sprawie: powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa i współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 roku
Uchwała Nr VI/41/07 Z dnia 13 kwietnia 2007
w sprawie; powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa i współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 roku
Uchwała Nr VII/42/07Z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie: przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu,.
Uchwała Nr VII/43/07Z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie: zmiana budżetu gminy na 2007 rok,
Uchwała Nr VII/44/07Z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie: ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
Uchwała Nr VII/45/07Z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2006 rok,
Uchwała Nr VII/46/07Z dnia 31 maja 2007 r.
sprzedaży nieruchomości położonej w Pomocnie
Uchwała Nr VII/47/07Z dnia 31 maja 2007 r.
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała Nr VII/48/07Z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie:przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Pakosław,
Uchwała Nr VII/49/07Z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie: darowizny środka trwałego.
Uchwała Nr VIII/50/07Z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok,
Uchwała Nr VIII/51/07Z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu za rok 2006
Uchwała Nr VIII/52/07Z dnia 29 czerwca 2007 r
w sprawie: zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pakosław przyjętego uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XXIII/140/05 z dnia 31.03.2005 r
Uchwała Nr VIII/53/07Z dnia 29 czerwca 2007 r
w sprawie: regulaminu przyznawania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pakosławiu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Uchwała Nr VIII/54/07Z dnia 29 czerwca 2007 r
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Osieku
Uchwała Nr VIII/55/07Z dnia 29 czerwca 2007
w sprawie: Zmiany uchwały Rady Gminy Pakosław z dnia 27.11.2006 Nr I/4/06 o powołaniu składów osobowych komisji stałych RG Pakosław
Uchwała Nr VIII/56/07 Z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie: Zmiany uchwały nr VII/44/07 RG Pakosław z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
Uchwała Nr IX/57/07 z dnia 6 sierpnia 2007 r.
w sprawie: Zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Uchwała Nr IX/58/07Z dnia 6 sierpnia 2007
w sprawie: Powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
Uchwała Nr X/59/07Z dnia 13 września 2007 r.
w sprawie: Zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Uchwała Nr X/60/07Z dnia 13 września 2007 r.
w sprawie: Zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pakosław
Uchwała Nr X/61/07Z dnia 13 września 2007 r.
w sprawie: Wyboru ławników na kadencję w latach 2008-2012


Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-10-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-10-08 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl