OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Uchwała Nr IX/59/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 13 września 2007 r. w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Numer uchwały: IX/59/07
Numer sesji: IX/9/07
Rok: 2007


Uchwała Nr X/59/07
Rady Gminy Pakosław
z dnia 13 września 2007r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 165, art.166, art.168 ust. 2 i art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Gminy Pakosław uchwala co następuje:


W uchwale Nr IV/23/07 z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2007 rok ustalone w § 1 uchwały w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok oraz w załączniku nr 1 do uchwały,
o kwotę 190.902zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 rok ustalone w § 2 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok oraz w załączniku nr 2 do uchwały, o kwotę 40.902zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. § 2 ust. 2 pkt 1 lit.b) uchwały w sprawie budżetu na 2007 rok otrzymuje
brzmienie:
„b) dotacje 206.198 zł,
w tym:
- podmiotowe dla instytucji kultury 129.414 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 66.584 zł
- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 10.200 zł”.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych jednorocznych określonych w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. a) uchwały w sprawie budżetu gminy na 2007 rok oraz w załączniku Nr 5 do uchwały. Kwota wydatków majątkowych jednorocznych po dokonanych zmianach wynosi 317.832zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach wieloletniego programu inwestycyjnego określonego w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. b) uchwały w sprawie budżetu gminy na 2007 rok oraz w załączniku Nr 4 do uchwały. Kwota wydatków wieloletniego programu
inwestycyjnego po dokonanych zmianach wynosi 1.382.275zł zgodnie z
załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. W § 4 uchwały w sprawie budżetu na 2007 rok ust. 1 i 4 otrzymują brzmienie:
„1. Przychody budżetu ustala się w kwocie 1.199.341zł w tym:
1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 880.000zł
2) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 178.000zł
3) wolne środki 141.341zł.
4. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi 38.183zł i stanowi
niedobór budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków.”
2. Przychody i rozchody budżetu, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 5 do
niniejszej uchwały.


§ 4. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.258.000zł, z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 200.000 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów 1.058.000zł.”


§ 5. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2007 rok wynosi:

Dochody 10.711.035zł
Wydatki 10.749.218zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-11-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-11-08 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl