OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Protokół Nr VII/7/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 31 maja 2007 r.


PROTOKÓŁ NR VII/7/2007
RADY GMINY PAKOSŁAW
Z DNIA 31 MAJA 2007

Otwarcie obrad.

Po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Pakosław Mirosława Biechowiaka formuły „Otwieram VII Sesję Rady Gminy Pakosław” rozpoczęto obrady o godz.14,00, miejsce obrad – sala konferencyjna pakosławskiego pałacu..
Po powitaniu radnych i gości stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Radny nieobecny usprawiedliwiony:
1.Zenon Maciejak - Zaorle
Ponadto w Sesji udział wzięli:
1.Kazimierz Chudy – Wójt Gminy
2.Maria Kalicińska – Sekretarz Gminy
3.Teresa Miernik – skarbnik Gminy
4.Wojciech Żyto - przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej
5.Tomasz Skowroński – przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej
5..Sołtys wsi: Golejewko,Golejewko,Dębionka,Pomocno,Sowy,Sworowo,Ostrobudki, Pakosław, Góreczki Wielkie.
6.Honorata Dymiterko – redaktor Życia Rawicza
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Wraz z zaproszeniem otrzymali państwo radni projekt porządku obrad.
Do projektu porządku obrad wprowadzono projekt uchwały w sprawie: darowizny środka trwałego.
Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Gminy
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu,
b)zmiana budżetu gminy na 2007 rok,
c)ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
d)przyjęcia sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2006 rok,
e)sprzedaży nieruchomości położonej w Pomocnie
f) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
g)przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Pakosław,
h) darowizny środka trwałego.
5.Informacja przedstawicieli Izb Rolniczych o działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
6.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
7.Odpowiedzi na interpelacje
8.Wolne głosy i wnioski.
9.Zakończenie.Ad.2
Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy przekazał, że protokół z obrad VI Sesji Rady Gminy został sporządzony , z treścią się zapoznał i do wglądu jest w Biurze Rady.
Protokół z obrad VI Sesji Rady Gminy poddano pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” przyjęła protokół z obrad VI Sesji Rady Gminy Pakosław.

Przewodniczący rady wyznaczył radną Danutę Pietruszka-Orozco do obliczania i podawania wyników głosowania do protokołu.


Ad.3

Interpelacje i zapytania radnych.
1.Radny Józef Tomczak –Osiek – na drodze powiatowej Pakosław - Osiek- Dubin ,kiedy będą dokończone zjazdy śródpolne oraz kiedy będzie zlikwidowany uskok na tej drodze ?
2.Radny Antoni Sędłak –Sowy- zadał pytanie kiedy będzie robiony most w Sowach ?
3.Radny Mirosław Biechowiak – Chojno- w miejscowościach gdzie jest założona kanalizacja sanitarna należy dokonać wszelkich starań by wszyscy byli podłączeni,
Państwo Kaczmarek z Chojna chcą się podłączyć lecz twierdzą, że nie mają warunków?
4.Radny Lucjan Kuczyński – Białykał – zadał pytanie co dalej z budową drogi powiatowej Pakosław –Sowy- Białykał

Ad 4

Podjęcie uchwał w sprawie:


a)przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu,

Skarbnik Gminy Teresa Miernik przekazała, że Wójt Gminy przygotował projekt uchwały o przystąpieniu Gminy Pakosław do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. z siedzibą w Gostyniu oraz na wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 10.000,00 zł i objęcie w zapisach 10 udziałów o wartości jednego tysiąca złotych.
Komisje Rady jednogłośnie zaakceptowały projekt uchwały.
Zastępca Przewodniczącego Rady radny Lucjan Kuczyński przedłożył projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radna Danuta Pietruszka-Orozco podała wynik głosowania - 13 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 13 radnych, oddając 13 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr VII/42/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie:
przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu, stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


b)zmiana budżetu gminy na 2007 rok,

Skarbnik Gminy Teresa Miernik przekazała, że proponuje się zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 129.053 zł, zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 129,053 zł. Kwota wydatków majątkowych jednorocznych po dokonanych zmianach wynosi 333.860 zł. Kwota wydatków wieloletniego programu inwestycyjnego po dokonanych zmianach wynosi 1.296.190 zł. Ustala się limit zobowiązań z tytułu obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.408.000 z tego na-pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 200.000 zł, finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 46.842 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.161.158 zł.
Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na 2007 rok wynosi:
Dochody –10.450,627 zł , wydatki 10.638,810 zł.
Zastępca Przewodniczącego Rady radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radna Danuta Pietruszka-Orozco podała wynik głosowania - 13 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 13 radnych, oddając 13 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr VII/43/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2007 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

c)ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak przekazał, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie uczestniczy w obradach dzisiejszej sesji, z powodu wyjazdu na szkolenie.
Na posiedzeniach komisji stałych rady temat szczegółowo był prezentowany i komisje nie wniosły uwag w związku z tym proponuje się przystąpić do przedłożenia projektu uchwały.
Zastępca Przewodniczącego Rady radny Lucjan Kuczyński przedłożył projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radna Danuta Pietruszka-Orozco podała wynik głosowania - 13 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 13 radnych, oddając 13 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr VII/44/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie:
ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
.
d)przyjęcia sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2006 rok,

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Biechowiak poinformował, że również proponuje przedłożenie projektu uchwały, bez wprowadzania w temat.
Dodał, że sprawozdanie zostało przedstawione podczas posiedzeń komisji rady i zostało przyjęte.
Zastępca Przewodniczącego Rady radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radna Danuta Pietruszka-Orozco podała wynik głosowania - 13 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 13 radnych, oddając 13 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr VII/45/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie:
przyjęcia sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2006 rok, stanowi załącznik nr 5 do protokołu.


e)sprzedaży nieruchomości położonej w Pomocnie.

Sekretarz Gminy Maria Kalicińska przekazała, że proponuje się wyrazić zgodę na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego dwóch lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 1 i 2 położonych w Pomocnie wraz z udziałem w części działki, której właścicielem jest gmina , natomiast proponuje się wyrazić zgodę na sprzedaż w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Pomocnie wraz z udziałem w części działki której właścicielem jest gmina.
Zastępca Przewodniczącego Rady radny Lucjan Kuczyński przedłożył projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radna Danuta Pietruszka-Orozco podała wynik głosowania - 13 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 13 radnych, oddając 13 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr VII/46/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie:
sprzedaży nieruchomości położonej w Pomocnie, stanowi załącznik nr 6 do protokołu.f) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Sekretarz Gminy Maria Kalicińska przekazała, że proponuje się wzrost o 2 grosze ceny poboru wody, natomiast o 4 grosze wzrośnie odbiór ścieków. Wzrost tych kosztów spowoduje zwiększenie rachunku przeciętnego odbiorcy w skali roku o 3,96 zł. Nowe taryfy będą obowiązywać od 1 lipca 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku.
Zastępca Przewodniczącego Rady radny Lucjan Kuczyński przedłożył projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radna Danuta Pietruszka-Orozco podała wynik głosowania - 13 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 13 radnych, oddając 13 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr VII/47/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie:
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

g)przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Pakosław,

Sekretarz Gminy Maria Kalicińska przekazała, że Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Pakosław został sporządzony w 2005 roku a uchwalony w 2006 roku jako element Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pakosław.. Celem niniejszego sprawozdania jest ocena stopnia działań określonych w Planie Gospodarki odpadami dla Gminy Pakosław według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku. Sprawozdanie odnosi się do odpadów komunalnych oraz do odpadów sektora gospodarczego, powstających na terenie gminy.
Sprawozdanie komisje rady przyjęły bez uwag.
Zastępca Przewodniczącego Rady radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radna Danuta Pietruszka-Orozco podała wynik głosowania - 13 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 13 radnych, oddając 13 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr VII/48/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie:
przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Pakosław, stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


h) darowizny środka trwałego.

Sekretarz Gminy Maria Kalicińska przekazała, że proponuje się wyrazić zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz firmy energetycznej urządzenia oświetlenia ulicznego w miejscowości Pakosław-Osiek. Wartość darowizny wynosi łącznie 41.777,68 zł.
Zastępca Przewodniczącego Rady radny Lucjan Kuczyński przedłożył projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radna Danuta Pietruszka-Orozco podała wynik głosowania - 11 głosów „za", 2 głosy „wstrzymujące”
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 13 radnych, oddając 11 głosów „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę.
Uchwała Nr VII/49/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie:
darowizny środka trwałego, stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 min przerwę w obradach.
Po przerwie na sali obrad obecnych jest 13 radnych. i następuje ciąg dalszy realizacji porządku obrad.


Ad.5

Informacja przedstawicieli Izb Rolniczych o działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej Wojciech Żyto przekazał informacje z pracy Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Radny Antoni Sędłak proponuje by Izby Rolnicze zajęły się tematem :
1. odszkodowań za straty w plonach , a przynależnością do ubezpieczenia w KRUS czy ZUS,
2. zabezpieczeni z budżetu państwa odpowiednich środków na realizację „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Polski”,
Radny Józef Tomczak oraz Jan Ostrowski - wyrażają oburzenie w sprawie drastycznych niskich cen żywca wieprzowego, monopolistycznych praktyk stosowanych przez zakłady mięsne i ubojnie, ceny żywca powinny być zagwarantowane.
Również w dyskusji poruszono problem rejestru stada u rolnika z nie doskonałym programem komputerowym który nie dokonuje sprawdzenia stada w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Ad.6

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

Wójt Gminy Kazimierz Chudy złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od 13 kwietnia 2007 r. do 31 maja 2007 roku
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.


Ad.7

Odpowiedzi na interpelacje

Przewodniczący Rady przedłożył :
1.odpowiedź z Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na zgłoszoną interpelację radnego w sprawie: wykupu działek pod regulację rzeki Orli,
2.pismo Starostwa Powiatowego w Rawiczu w sprawie ogłoszenia konkursu „Najpiękniejsza zagroda i posesja wiejska powiatu rawickiego”
Na zgłoszone interpelacje podczas obrad dzisiejszej sesji odpowiedzi udzielił Wójt Gminy i tak:

- droga powiatowa Pakosław-Osiek – Dubin ma zostać dokończona i ma być usunięty uskok na tej drodze o czym zapewniał kierownik Powiatowego Zarządu Dróg Henryk Lipowczyk ,
- odbyły się dwa przetargi na budowę mostu w Sowach lecz były bezskuteczne, gdyż wykonawca podał kosztorys większy niż są w budżecie zabezpieczone środki finansowe, winny być złagodzone przepisy o zamówieniach publicznych
- w miesiącu czerwcu przedstawiciel Wodociągów Gminnych, Posterunku oraz Urzędu Gminy przeprowadzą kontrole w terenie w zakresie podłączeń do kanalizacji sanitarnych,
- p.Kaczmarek z Chojna nie otrzymali warunków przyłączenia do kanalizacji sanitarnej , być może pozostanie tylko budowa oczyszczalni przyzagrodowej,
- droga powiatowa Pakosław-Sowy-Białykał jest ujęta w planie do realizacji.

Ad.8

Wolne głosy i wnioski.

Antoni Wojtyś na rzece Orli buduje się jazy, które nie były uzgadnianie z mieszkańcami
Wojciech Żyto : – stwierdzi, że rzeka Szpatnica od Sworowa w kierunku Dębionki dawno nie była wykaszana i w czasie opadów łąki są zalewane
Ponadto uważa, że należy dołożyć wszelkich starań by droga Słupia Kapitulna- Sworowo została ujęta w planie.
Danuta Pietruszka-Orozco poinformowała, że Klub Europejski „Gzik” działający przy Gimnazjum Gminnym jest organizatorem festynu pod hasłem” Ocalić od zapomnienia”, który odbędzie się w dniu 10 czerwca w godzinach od 15,00 do 19,00 .Wszystkich chętnych zaprasza do wzięcia udziału w festynie.
.

Ad.9
Zakończenie.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy po wypowiedzeniu formuły „ w związku z wyczerpaniem porządku obrad VII Sesję Rady Gminy Pakosław uważam za zamkniętą” zakończył obrady Sesji o godz. 17,00


Protokołowała:

K.Szumna

Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-11-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl