OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

PROTOKÓŁ NR X/10/2007 RADY GMINY PAKOSŁAW Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2007

Numer dokumentu: 10
Rok: 2007


PROTOKÓŁ NR X/10/2007
RADY GMINY PAKOSŁAW
Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2007Otwarcie obrad.


Po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Pakosław Mirosława Biechowiaka formuły „Otwieram X Sesję Rady Gminy Pakosław” rozpoczęto obrady o godz.13,00, miejsce obrad – sala narad Urzędu Gminy Pakosław
Po powitaniu radnych i gości stwierdził, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Radny nieobecny usprawiedliwiony:
1.Zdzisław Tyczyński – Podborowo
Radni którzy zgłosili swoje opóźnienie na obrady sesji :
1.Danuta Pietruszka Orozco
2.Zenon Maciejak – Zaorle
Na obrady został zaproszony Lek.Wet Mieczysław Kowalczyk , który poinformował o spóźnieniu się na obrady.
Ponadto w Sesji udział wzięli:
1.Kazimierz Chudy – Wójt Gminy
2.Teresa Miernik – skarbnik Gminy
3.Sołtys wsi: Golejewko, Dębionka, Pomocno, Sowy, Ostrobudki, Pakosław, Góreczki Wielkie, Zaorle
4.Honorata Dymiterko – redaktor Życia Rawicza
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Wraz z zaproszeniem otrzymali radni projekt porządku obrad.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1.Otwarcie sesji .
2.Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Gminy
3.Informacja dot. spraw związanych z ubojem zwierząt domowych na użytek własny.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmiana budżetu gminy na 2007 rok,
b) zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pakosław
c)wyboru ławników na kadencję w latach 2008-2012
6.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
7.Odpowiedzi na interpelacje
8.Wolne głosy i wnioski.
9.Zakończenie

Ad.2
Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy przekazał, że protokół z obrad IX Sesji Rady Gminy został sporządzony , z treścią się zapoznał i do wglądu jest w Biurze Rady.
Protokół z obrad IX Sesji Rady Gminy poddano pod głosowanie.
Rada Gminy w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” przyjęła protokół z obrad IX Sesji Rady Gminy Pakosław.

Przewodniczący rady wyznaczył radnego Jana Ostrowskiego do obliczania i podawania wyników głosowania do protokołu.

W związku z zapowiedzią o spóźnieniu się na obrady lek. wet. Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji punktu 5 porządku obrad tj. Podjęcie uchwał w sprawie.

Ad.5

Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmian budżetu gminy na 2007 rok

Skarbnik Gminy przekazała, że w uchwalonym budżecie gminy na 2007 rok proponuje się dokonać zmian. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 190,902 zł. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 40.902 zł oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych jednorocznych. Kwota wydatków majątkowych jednorocznych po dokonanych zmianach wynosi 317.832 zł. Wprowadza się zmiany w wydatkach wieloletniego programu inwestycyjnego. Kwota wydatków wieloletniego programu inwestycyjnego po dokonanych zmianach wynosi 1.382.275 zł.
Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi 38.183 zł.
Po wprowadzonych zmianach plan budżetu na rok 2007 wynosi:
Dochody 10.711.035 zł, wydatki 10.749.218 zł.
Zastępca Przewodniczącego Rady radny Lucjan Kuczyński przedłożył projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Zenon Maciejak podał wynik głosowania - 12 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 12 radnych, oddając 12 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr VIII/59/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 13 września 2007 r. w sprawie:
Zmian w budżecie gminy na 2007 rok stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


b)zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pakosław

Sekretarz Gminy Maria Kalicińska przekazała, w czerwcu radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pakosław . Wydział Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w


Lesznie zwrócił uwagę na zły zapis w tejże uchwale. Pomyłka nastąpiła w numeracji punktów. Treść poszczególnych punktów pozostała bez zmian. W związku z tym dokonano poprawnych zapisów w przedmiotowej uchwale i jest wywołana na dzisiejszej sesji.
Zastępca Przewodniczącego Rady radny Lucjan Kuczyński przedłożył projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak projekt uchwały poddał pod głosowanie .
Radny Jan Ostrowski podał wynik głosowania - 12 głosów „za",
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy w obecności 12 radnych, oddając 12 głosów „za”, podjęła uchwałę.
Uchwała Nr VIII/60/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 13 września 2007 r. w sprawie:
zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pakosław stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Na salę obrad wszedł Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Mieczysław Kowalonek.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad

Informacja dot. spraw związanych z ubojem zwierząt domowych na użytek własny.

Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Mieczysław Kowalonek przekazał, że od dnia 8 sierpnia 2007 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. Rozporządzenie to określa wymagania weterynaryjne, jakie muszą być spełnione, aby rolnik mógł dokonać uboju zwierzęcia z własnego gospodarstwa i na własny użytek. Lekarz Weterynarii szczegółowo omówił to rozporządzenie, po czym wywiązała się dyskusja w której udział brali radni i sołtysi. Dla rolników przepisy dotyczące uboju zwierząt na użytek własny jest nie korzystny. Przepisy te obligują dostosowania punktów usługowych w których na zlecenie dokonuje się uboju zwierząt do wymagań takich samych jak w firmach w których prowadzony jest ubój oraz produkcja w szerokim zakresie. Na terenach wiejskich praktykowana jest zasada iż zainteresowany dokonywał uboju w punkcie usługowym, które są wyposażone w wodę, chłodnie oraz odpowiedni sprzęt. Osoby te prowadziły działalność gospodarcza. Rygorystyczne przestrzeganie prawa pozbawia przedsiębiorców możliwości prowadzenia działalności, zwiększa bezrobocie. Sytuacja ta doprowadza do dokonywania uboju bezpośrednio u rolnika – zainteresowanego o wiele gorszych warunkach aniżeli w punktach usługowych.
Na salę obrad wszedł radny Zenon Maciejak –Zaorle.
Udział w sesji bierze 13 radnych.

Proponuje się złożyć wniosek do nowo wybranych parlamentarzystów o dokonanie zmian przepisów regulujących kwestie uboju żywca w punktach usługowych.

Ad.3

Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Antoni Wojtyś z Sworowa
- na drodze powiatowej od Golejewka do Sworowa stoi uschnięte drzewo które stwarza niebezpieczeństwo dla pojazdów.
Radny Józef Chudy z Golejewka
– na drodze od Golejewka do Ostrobudek znacznie pogłębiono rów i z tego powodu powstała wysoka skarpa .Istnieje możliwość załamania się asfaltu .
- nad drogą gminną Golejewko – Ostrobudki rów jest zamulony
- problem wałęsających się bezpańskich psów powtarza się,
- Radny Antoni Sędłak Sowy
- interpelował o ustawienie lustra na zakrętach ulicy Podgórze w Pakosławiu tzw. Górach Pakosławskich. Wówczas kierowca będzie w lustrze widział światła jadącego z przeciwka samochodu i w razie niebezpieczeństwa może uniknąć zderzenia.
- zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo na odcinku drogi Pakosław-Dubin obok Stacji paliw przy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.Proponuje by podczas malowania pasów zrobiono linię ciągłą lub ustawiono znak zakazu wyprzedzania.


c) wybory ławników na kadencję w latach 2008-2012

Na salę obrad weszła radna Danuta Pietruszka – Orozco. W obradach X sesji Rady Gminy udział bierze 14 radnych.
Przewodniczący Rady Mirosław Biechowiak przekazał, że Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu ustalił liczbę ławników, którzy mają by wybrani przez Radę Gminy na okres kadencji 2008-2012.
Do Sądu Rejonowego w Rawiczu wybranych ma być 2 ławników w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Do Sądu Rejonowego w Rawiczu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział Pakosław zgłosił kandydaturę p. Janiny Wojtyczki z Golejewka i p. Krystyny Cieplik z Pakosławia natomiast do Sądu Rejonowego w Rawiczu Prezes Sądu w Rawiczu zgłosił kandydaturę p. Beaty Aszkiełowicz z Pakosławia oraz Rejonowy Związek Pszczelarzy zgłosił kandydaturę p. Macieja Smakulskiego z Pakosławia.
Wybory na ławników są tajne w związku z tym należy powołać komisję skrutacyjną do przeprowadzenia tajnego głosowania na ławników.
Zaproponował by zespół opiniujący kandydatów na ławników powołany na ostatniej sesji wszedł w skład Komisji Skrutacyjnej są to :radny Lucjan Kuczyński , Wiesław Krzyżosiak i Józef Chudy.
Wymienieni radni wyrazili zgodę.
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został radny Józef Chudy, członkami Wiesław Krzyżosiak i Lucjan Kuczyński.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Józef Chudy przedłożył Wysokiej Radzie opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników i zasady głosowania, po czym rozdano karty do głosowania.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach na czas aktu głosowania.
Głosowanie przeprowadzono w sali Urzędu Stanu Cywilnego.
Po przerwie udział w obradach bierze 14 radnych.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Józef Chudy przedłożył protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów na ławników na kadencję w latach 2008-2012.
W wyniku tajnego głosowania na ławnika do Sadu Rejonowego w Rawiczu wybrany został p. Maciej Smakulski, a na ławnika do Sadu Rejonowego w Rawiczu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybrana została p. Janina Wojtyczka.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów na ławników stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Zastępca Przewodniczącego Rady radna Danuta Pietruszka-Orozco przedłożyła projekt uchwały.
Ze względu ,że wyboru ławników dokonuje się w głosowaniu tajnym projektu uchwały nie poddaje się pod głosowanie.
Uchwała Nr X/61/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 13 września 2007 r. w sprawie:
wyboru ławników na kadencję w latach 2008-2012 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.


Ad. 6

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Kazimierz Chudy złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od 6 sierpnia 2007 roku do 13 września 2007 roku
Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.7

Odpowiedzi na interpelacje.

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje zgłoszone podczas obrad IX sesji Rady Gminy udzielił Przewodniczący Rady i tak:
-przedłożył odpowiedź otrzymaną z Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie terminu dokończenia budowy ścieżki rowerowej Pakosław-Osiek-Dubin
- wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Rawiczu w sprawie usunięcia uschniętych topoli w miejscowości Góreczki Wielkie,
- informacja dot. zaorywania granic przy rzece Orli została przekazana Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie,
- do miejscowości Niedźwiadki została skierowana wyrówniarka,
- pracownik obsługujący zbiornik retencyjny został poinformowany o przestrzeganiu regulaminu korzystania ze zbiornika przez wszystkich uczestników,
- stanowisko Rady Gminy Pakosław w sprawie rządowej propozycji rozwiązania Wojewódzkich Funduszy ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostało przesłane Prezesa Rady Ministrów, odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

Na zgłoszone interpelacje podczas obrad dzisiejszej Sesji odpowiedzi udzielił Wójt Gminy
i tak:
- stwierdził, że kierowcy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Jeśli znajdą się środki finansowe wówczas zostanie zakupiony radar dla każdej z gmin, być może wówczas kierowcy zaczną poruszać się po drogach zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

- wniosek dot. wycinku suchego drzewa na drodze powiatowej zostanie skierowany do Zarządu Dróg w Rawiczu,
- bezpańskie psy kieruje się do schroniska dla zwierząt i gmina ponosi bardzo duże koszty,
- sprawa dot. ustawienia luster na ul. Podgórze w Pakosławiu zostanie skierowana do Zarządu Dróg w Rawiczu,

Ad. 8

Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady przedłożył treść pisma Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w sprawie zbiórki pieniędzy celem powstania Pomnika z wpłat wszystkich Wielkopolan dla których Bóg –Honor-Ojczyzna nie są słowami bez pokrycia. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej liczy na wsparcie finansowe ze strony osób prywatnych, samorządów, zakładów pracy, banków i spółek, instytucji i organizacji.
Przekazał zaproszenie Wojewody Wielkopolskiego oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej do wzięcia udziału w uroczystej Mszy Świętej w intencji twórców i członków Polskiego Państwa Podziemnego w dniu 27.09.07 r.

Radna Danuta Pietruszka-Orozco- przekazała, że są krytyczne uwagi dotyczące wykonania ścieżki rowerowej Pakosław- Osiek. ,ponadto zdarza się ,że kierowcy parkują tam pojazdy.

Radny Zenon Maciejak proponuje ustawienie w tym miejscu znaku zakazu parkowania pojazdów.

Radny Antoni Sędłak zwraca uwagę by w budżecie gmina na następny rok uwzględnić modernizacje Szkoły Podstawowej w Sowach.

Ad.9

Zakończenie.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy po wypowiedzeniu formuły „ w związku z wyczerpaniem porządku obrad X Sesję Rady Gminy Pakosław uważam za zamkniętą” zakończył obrady Sesji o godz. 16,00


Protokołowała:

K.Szumna

Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-12-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl