OSOBY      JEDNOSTKI I PODMIOTY      TEMATY     DOKUMENTY I INFORMACJE     KADENCJE

Instrukcja     Redakcja BIP     Strona WWW     BIP.gov.pl     Szukaj     Statystyki      Ochrona Środowiska     Usunięte

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1


POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI.
DT-1(2) 1/4
1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
2. Nr dokumentu 3. Status
DT-1
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
na
4. Rok
└────┴────┴────┴────┘
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:
Art.9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych będących właścicielami (współwłaścicielami) środków
transportowych oraz dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy
jest zarejestrowany.
Do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ
na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.
Siedziba organu podatkowego właściwego według miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika.
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
5. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego
B. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Podatnik (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 1. osoba fizyczna  2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
7. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
(dzieñ - miesi¹c - rok)
8. Nazwa skrócona * / Imię ojca, imię matki ** 9. Numer identyfikacyjny REGON */ PESEL **
B.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat
13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu
17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta
C. OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI
20. Przyczyny złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 1. deklaracja składana w terminie do dnia 15 lutego roku podatkowego  2. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego
 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego  4. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby
 5. korekta deklaracji  6. przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu
21. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego, w którym poprzednio składano deklarację lub wykaz WT-1 na podatek od środków transportowych
(należy wypełnić w przypadku zaznaczenia kwadratu nr 4 w poz.20)
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI.
DT-1(2) 2/4
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem środków transportowych zwolnionych z podatku)
W przypadku zaznaczenia w poz.20 kwadratu nr 2, 3, 5 lub 6 podatnik wypełnia deklarację i załącznik tylko w zakresie pojazdów, co do
których obowiązek podatkowy powstał, wygasł lub złożona wcześniej deklaracja została wypełniona nieprawidłowo.
Rodzaje środków transportowych
Liczba pojazdów
niepozostających
we współwłasności
Liczba pojazdów
pozostających
we współwłasności 1)
Liczba pojazdów
pozostających
we współwłasności 2)
Kwota podatku
zł, gr
a b c d e
D.1 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
22. 23. 24. 25.
,
D.2 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
26. 27. 28. 29.
,
D.3 Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
30. 31. 32. 33.
,
D.4 Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton
34. 35. 36. 37.
,
D.5
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego
38. 39. 40. 41.
,
D.6 Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30
42. 43. 44. 45.
,
D.7 Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą i wyższą
niż 30
46. 47. 48. 49.
,
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi
Liczba pojazdów
niepozostających
we współwłasności
Liczba pojazdów
pozostających
we współwłasności 1)
Liczba pojazdów
pozostających
we współwłasności 2)
Kwota podatku
zł, gr
a b c d e
D.8 Dwie osie 50. 51. 52. 53.
,
D.9 Trzy osie 54. 55. 56. 57.
,
D.10 Cztery osie i więcej 58. 59. 60. 61.
,
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi
Liczba pojazdów
niepozostających
we współwłasności
Liczba pojazdów
pozostających
we współwłasności 1)
Liczba pojazdów
pozostających
we współwłasności 2)
Kwota podatku
zł, gr
a b c d e
D.11 Dwie osie 62. 63. 64. 65.
,
D.12 Trzy osie i więcej 66. 67. 68. 69.
,
1) Kolumnę c na stronie 2. i 3. deklaracji wypełnia współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
2) Kolumnę d na stronie 2. i 3. deklaracji wypełnia współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI.
DT-1(2) 3/4
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą
niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Liczba osi
Liczba pojazdów
niepozostających
we współwłasności
Liczba pojazdów
pozostających
we współwłasności 1)
Liczba pojazdów
pozostających
we współwłasności 2)
Kwota podatku
zł, gr
a b c d e
D.13 Jedna oś 70. 71. 72. 73.
,
D.14 Dwie osie 74. 75. 76. 77.
,
D.15 Trzy osie i więcej 78. 79. 80. 81.
,
E. KWOTA PODATKU
Razem kwota podatku
Suma kwot z kol. e w części D.
82.
zł, gr
Kwota I raty podatku do zapłaty *)
Należy wpisać kwotę raty podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych.
83.

Kwota II raty podatku do zapłaty *)
Należy wpisać kwotę raty podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych.
84.

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
85. Liczba składanych załączników DT-1/A
└────┴────┴────┴────┘
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA (niepotrzebne skreślić)
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
86. Imię 87. Nazwisko
88. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
89. Podpis (pieczątka) podatnika / osoby reprezentującej podatnika (niepotrzebne skreślić)
H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
90. Uwagi organu podatkowego
91. Identyfikator przyjmującego formularz 92. Podpis przyjmującego formularz
*) Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w terminach określonych w art.11 ustawy kwoty podatku (raty podatku) od środków transportowych obliczonego
w poz.83 i 84 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz.968, z późn. zm.).
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI.
DT-1(2) 4/4
Objaśnienia do deklaracji DT-1 „Deklaracja na podatek od środków transportowych”
W poz.1 deklaracji DT-1 należy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) z uwzględnieniem myślników, np.:
osoby fizyczne 000-000-00-00,
osoby prawne 000-00-00-000.
CZĘŚĆ A. Miejsce składania deklaracji:
Należy wpisać nazwę oraz adres siedziby organu podatkowego właściwego w sprawach podatku od środków transportowych, którym jest
wójt (burmistrz, prezydent miasta) gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. W przypadku
przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organem właściwym jest
wójt (burmistrz, prezydent miasta) gminy, na terenie której znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające
opodatkowaniu. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność, organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub
jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
CZĘŚĆ B. Dane podatnika:
Należy wpisać dane identyfikacyjne podatnika zgodnie z tytułami poszczególnych rubryk.
CZĘŚĆ C. Obowiązek składania deklaracji:
Podatnicy są obowiązani corocznie składać deklarację na dany rok podatkowy w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy
powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Dodatkowymi
okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są: powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku
podatkowego, zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika, korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji, jak również przedłużenie
okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.
Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, w przypadku nabycia nowego środka transportowego (wcześniej
nierejestrowanego) – powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został
zarejestrowany, natomiast w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego już wcześniej – od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty lub ponownie dopuszczony do ruchu, po upływie okresu, na jaki
została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem
miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu
pojazdu z ruchu.
W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca
miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
Kwadrat nr 5 w poz.20 należy zaznaczyć w przypadku składania deklaracji korygującej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn. zm.), np. w złożonej wcześniej deklaracji wykazano zobowiązanie
podatkowe w nieprawidłowej wysokości.
CZĘŚĆ D. Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania:
Definicje pojęć: dopuszczalna masa całkowita, masa własna, dopuszczalna ładowność określa ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo
o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz.908, z późn. zm.).
Dane dotyczące ww. parametrów technicznych pojazdów mogą wynikać m.in. z następujących dokumentów: dowodu rejestracyjnego pojazdu,
karty pojazdu, wyciągu ze świadectwa homologacji lub zaświadczenia z badania technicznego przeprowadzonego przez uprawnioną stację
kontroli pojazdów.
Liczba pojazdów, jaką należy wpisać w tej części, obejmuje wyłącznie te pojazdy, od których podatnik jest zobowiązany zapłacić podatek od
środków transportowych – w części D nie należy wykazywać pojazdów zwolnionych z tego podatku na podstawie ustawy lub w drodze
uchwały rady gminy. W poszczególnych polach należy wykazać odrębnie liczbę środków transportowych danego rodzaju zgodnie z tytułem
danego wiersza, a nie liczbę zespołów pojazdów czy też liczbę wszystkich środków transportowych wchodzących w skład zespołu pojazdów.
- I. D.4: Należy wykazać liczbę ciągników siodłowych i balastowych. Nie należy wykazywać wszystkich środków transportowych
wchodzących w skład zespołu pojazdów. Poz.34–37 należy wypełnić w przypadku, gdy składający deklarację jest właścicielem
(współwłaścicielem) takich ciągników siodłowych lub balastowych, które technicznie są przystosowane do ciągnięcia przyczepy lub naczepy,
- II. D.5: wykazywana liczba środków transportowych dotyczy jedynie przyczep i naczep. Nie należy wykazywać liczby zespołu pojazdów,
- III. D.8, 9 i 10: wykazywana liczba osi dotyczy wyłącznie samochodu ciężarowego. Nie należy wykazywać liczby osi zespołu pojazdów,
- IV. D.11 i 12: wykazywana liczba osi dotyczy wyłącznie ciągnika siodłowego lub balastowego. Nie należy wykazywać liczby osi zespołu pojazdów,
- V. D.13 – D.15: wykazywana liczba osi dotyczy wyłącznie naczepy lub przyczepy. Nie należy wykazywać liczby osi zespołu pojazdów.
Na stronie 2. i 3. w kolumnie e zatytułowanej „kwota podatku” należy podać kwotę podatku (bez zaokrąglania) dla wszystkich pojazdów
danego rodzaju.
CZĘŚĆ E. Kwota podatku:
W poz.82 należy podać kwotę podatku za dany rok podatkowy obliczonego przez zsumowanie kwot z poz.25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57,
61, 65, 69, 73, 77 i 81. Podatek płatny jest w dwóch równych ratach. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września, podatek płatny
jest jednorazowo (wówczas należy wpisać zaokrągloną kwotę podatku w poz.83 - poz.84 nie wypełnia się). Zgodnie z przepisami ustawy -
Ordynacja podatkowa pod pojęciem podatku rozumie się również raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność
podatku w ratach. Kwoty rat podatku lub podatku w poz.83 i 84 należy zaokrąglić do pełnych złotych. Zaokrąglanie następuje zgodnie
z przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki
wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na
wszystkich współwłaścicielach. Każdy ze współwłaścicieli ma obowiązek złożyć deklarację, natomiast uiszczenie kwoty podatku przez
któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia pozostałych.
CZĘŚĆ F. Informacja o załącznikach:
Jeden załącznik zawiera dane dotyczące trzech środków transportowych. W przypadku większej liczby pojazdów należy złożyć odpowiednio
więcej załączników.
Autor informacji: Krystyna Ilasz-Szumna
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Urząd Gminy w Pakosławiu     63-920 Pakosław    ul. Kolejowa 2     tel. 065 547 83 32    e-mail: pakoslaw@pakoslaw.pl